Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Liaskogen

Utsikt från strand ut mot blått vatten

Liaskogen. Foto: Eva Ekholm Pehrson

Naturreservatet Liaskogen ligger mellan byn Lia och sjön Väringen. I Liaskogen finns en av länets mest värdefulla sumpskogar. Här lever flera hotade växter, svampar och fåglar, som är beroende av lövträd och att det finns såväl gamla som döda träd.

Skog uppvuxen efter sjösänkning

Liaskogen är rik på lövträd, som klibbal, björk och asp. Lövträden dominerar i lägre och fuktiga partier eftersom granen inte tål längre tids översvämning. På högre belägna fastmarksholmar finns även en del gran. När Väringen sänktes i slutet av 1800-talet torrlades stora arealer runt sjön. Större delen av skogen i reservatet har vuxit upp efter sänkningen och är ca 100 år gammal. Äldst är dock de ca 150-åriga tallar, granar och aspar som finns på de kullar som innan sjösänkningen var öar.

Artrik naturskog

Liaskogen är nästan helt opåverkad av modernt skogsbruk. Här finns därför en stor andel lövträd och gott om döda och döende träd. Många svampar, djur- och växtarter hittar sina livsmiljöer i den sällsynta naturskogen. De gamla jätteasparna är särskilt värdefulla för mångfalden av insekter, lavar och fåglar.

Eldorado för hackspettar

I Liaskogen trivs bland annat mindre flugsnappare. Flera arter av hackspettar kan man också hitta här: större och mindre hackspett, gröngöling och spillkråka. Den vitryggiga hackspetten är nästan utrotad i Sverige. ”Vitryggen” hade ett av sina sista fästen i Liaskogen, innan den dog ut från Örebro län i slutet av 1980-talet. Den försvann som en följd av brist på lövträd som skogsbruket effektivt sanerat bort i skogarna.

Döda träd lever

Många ovanliga arter av lavar, mossor och vedsvampar växer på på gamla, grova träd men framför döda träd. Bland annat kan man hitta lunglav och västlig njurlav, asphättemossa och fällmossa samt ullticka och brandticka. Vandringsled och rastplats Från parkeringen till naturreservatet är det ca 800 meter. Inom Liaskogen finns en ca 2 km lång markerad stig.

Restaurering av utvidgad mark

När naturreservatet utvidgades år 2022 tillkom stora områden, framförallt söder om Hinseberg. En stor del av dessa marker kommer att restaureras med sikte på en lövrik sumpskog. Bland annat kommer vi ta bort granar och lägga igen diken för att återfå de blöta och tidvis vattendränkta lövskogsmiljöer som tidigare funnits i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller om kullfallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • medvetet störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller vedsvampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande från och med 1 april till 1 september.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blomväxter för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 1998, utvidgat 2022

Areal: 260 hektar

Markägare: Glanshammars häradsallmänning, Naturvårdsverket samt enskild 

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240030 Liaskogen

Beslut och skötselplan naturreservatet Liaskogen Pdf, 1.3 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240030 Liaskogen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Skyltat mot reservatet från vägen mellan Frövi och Ervalla, strax väster om Frövi.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss