Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Liaskogen

Utsikt från strand ut mot blått vatten

Liaskogen. Foto: Eva Ekholm Pehrson

Naturreservatet Liaskogen ligger mellan byn Lia och sjön Väringen. I Liaskogen finns en av länets mest värdefulla sumpskogar. Här lever flera hotade växter, svampar och fåglar, som är beroende av lövträd, gamla träd eller död ved.

Skog uppvuxen efter sjösänkning

Liaskogen är rik på lövträd, som klibbal, björk och asp. Lövträden dominerar i lägre och fuktiga partier eftersom granen inte tål längre tids översvämning. På högre belägna fastmarksholmar finns även en del gran. När Väringen sänktes i slutet av 1800-talet torrlades stora arealer runt sjön. Större delen av skogen i reservatet har vuxit upp efter sänkningen och är ca 100 år gammal. Äldst är dock de ca 150-åriga tallar, granar och aspar som finns på de kullar som innan sjösänkningen var öar.

Artrik naturskog

Liaskogen är nästan helt opåverkad av modernt skogsbruk. Här finns därför en stor andel lövträd och gott om döda och döende träd. Många svampar, djur- och växtarter hittar sina livsmiljöer i den sällsynta naturskogen. De gamla jätteasparna är särskilt värdefulla för mångfalden av insekter, lavar och fåglar.

Eldorado för hackspettar

I Liaskogen trivs bland annat mindre flugsnappare. Flera arter av hackspettar kan man också hitta här: större och mindre hackspett, gröngöling och spillkråka. Den vitryggiga hackspetten är nästan utrotad i Sverige. ”Vitryggen” hade ett av sina sista fästen i Liaskogen, innan den dog ut från Örebro län i slutet av 1980-talet. Den försvann som en följd av brist på lövträd som skogsbruket effektivt sanerat bort i skogarna.

Död ved lever

Många ovanliga arter av lavar, mossor och vedsvampar växer på den döda veden och på levande träd. Bland annat kan man hitta lunglav och västlig njurlav, asphättemossa och fällmossa samt ullticka och brandticka. Vandringsled och rastplats Från parkeringen till naturreservatet är det ca 800 meter. Inom Liaskogen finns en ca 2 km lång markerad stig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • köra motorfordon eller cykla
  • göra upp eld
  • tälta
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 1998

Areal: 83 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Liaskogen Pdf, 1.5 MB.

Hitta hit

Skyltat mot reservatet från vägen mellan Frövi och Ervalla, strax väster om Frövi.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00