Örgivsmossen

I naturreservatet Örgivsmossen är gammelskogen kring mossen rik på såväl arter som tradition och historia. Ett av de stora stenblocken har använts för gudstjänster och i kanten av den fågelrika mossen ligger resterna av en gammal hälsobrunn.

Fasaskogen

Örgivsmossen ligger i en trakt av södra Kilsbergen som sedan gammalt kallas Fasaskogen. Terrängen är vild och full av enorma block som inlandsisen lämnat efter sig, ibland i högar eller lutade mot varandra. I reservatet finns bland annat en gungande sten – ett stort block som kan gungas med handkraft.

Läs mer om Fasaskogen

Paradishöjden och Petter Annersakyrkan

Flera av stenblocken har en egen historia. Ett av dem kallas Petter Annersakyrkan och ligger på Paradishöjden i reservatets norra del. Här hölls gudstjänster av fria predikanter under 1700- och 1800-talen, då det egentligen var förbjudet med religiösa sammankomster utanför kyrkorna och utan närvaro av en riktig präst.

Fågelrik mosse

Från Paradishöjden har man fin utsikt över Örgivsmossen. Tidigt om våren spelar orrarna ute på mossen och under stilla vårvinternätter ropar pärlugglan från den omgivande skogen. Något senare anländer olika vadare som ljungpipare, grönbena och enkelbeckasin för att häcka. Trana observeras regelbundet, liksom jagande duvhök och lärkfalk.

Hälsobrunnen

I kanten av mossen ligger Örgivskällan, där Gustava Vallbom inrättade en liten hälsobrunn i slutet av 1800-talet. Brunnsgästerna drack källvatten och badade i gyttja. Rester av brädfodrade bassänger syns fortfarande på platsen. Gustavas man, Karl Vallbom, ordnade en dusch och höll även gudstjänster för gästerna. Ruinerna efter paret Vallboms torp ligger strax utanför reservatet.

Gammelskog

Skogen kring mossen är en gammal granskog med stort inslag av björk och asp. I myrkanterna står mycket gamla tallar. Den sällsynta tretåiga hackspetten är en av skogens invånare, men här finns också ovanliga lavar och svampar. På grova lågor av asp växer till exempel den sällsynta och vackra kandelabersvampen. 

Stort stenblock på häll, genom glesa träd anas en mosse i bakgrunden

Örgivsmossen. Foto: Elisabeth Karlsson

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • Utan tillstånd använda området för organiserad tävling, övning, lägerverksamhet eller liknande verksamhet,
  • Utan tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Degerfors
Bildat år: 2009
Areal: 188 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Örgivsmossen Pdf, 1.2 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda, paddla grön. Tälta gul