Kamptjärnsbrännan

Stig genom skog med mosstäckt mark

Södra leden i Kamptjärnsbrännan. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Kamptjärnsbrännan ligger i nordligaste delen av länet, nära gränsen mot Dalarna. Det är ett bergigt, väglöst vildmarksområde med stora block, myrar och småtjärnar.

Hackspettar och tjäder

I Kamptjärnsbrännan brann skogen för omkring 120 år sedan. I de många gamla lövträden, som grodde efter branden, trivs många sorters insekter, svampar och lavar. Områdets gamla och orörda skog och den stora mängden död ved i olika stadier av nedbrytning gör att det finns goda möjligheter för många arter att finna en bra plats att leva på. Gröngöling, större hackspett, spillkråka och tretåig hackspett hittar bra matplatser och boplatser i många gamla träd. Tretåig hackspett, tjäder och orre häckar i området.

Myller av ovanliga arter

I området finns ett stort antal ovanliga skalbaggar. Bland annat rötsvampsbaggen Hylis procerulus, trädgnagaren Anobium fulvicorne, nordliga plattbaggen Dendrophagus crenatus och mögelbaggen Corticaria lapponica, som lever gott i murkna stammar. Här finns även många sällsynta arter av svampar, t ex stjärntagging och ullticka, som växer på döda liggande träd (lågor). Även bland lavar och mossor finns ovanliga arter knutna till gammal naturskog. Exempel på detta är violettgrå tagellav, en hänglav som återfinns på grenarna av riktigt gamla granar och kortskaftad ärgspik som bara växer på veden av tallstubbar. Bland mossorna kan nämnas vedtrappmossa som också växer på lågor. Orkidéerna knärot och jungfru marie nycklar växer på granskogens mossiga mark. Hela denna mångfald av djur och växter har gynnats av den brand som för länge sedan svepte över och förändrade skogen. Branden dödar många, men ger livsmöjligheter åt andra.

Vandra i brandens spår

En 5,2 kilometer lång slinga tar dig runt reservatet. Du kan också gå kortare slingor. Den norra slingan är 2,5 kilometer lång, krävande men upplevelserik, löper mellan stora block och förbi många brandstubbar. Den södra slingan är 3,5 kilometer och leder genom yngre skog förbi Kamptjärnen och över en del av Kamptjärnsmossen.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • ta med okopplad hund
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar, eller på annat sätt riskera att
 • skada växtligheten; bär och matsvampar får dock plockas
 • bedriva insamling av insekter eller andra ryggradslösa djur
 • göra ristningar på torrträd och bark eller skada liggande trädstammar
 • göra upp eld
 • tälta
 • köra motorfordon eller cykla
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
 • sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2002
Areal: 128 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Kamptjärnsbrännan Pdf, 2 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön