Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Krontallen

Skogsmiljö med stora, mossklädda block

Krontallen. Foto: Göran Janzon

Gammelskog, kullfallna träd, mossiga stenblock och en ormvråks klagande skri – Krontallen bjuder på en vildmarksupplevelse i liten skala.

Spår från istiden

Mängden av stora block mitt i den annars bördiga och relativt stenfria Fellingsbroslätten överraskar besökaren. Det höglänta och storblockiga landskapet i reservatet består av så kallad dödismorän och skapades vid vår senaste istid. En dödis bildas när ett enormt isblock blir avsnört från en glaciär och inte längre har någon egen inre rörelse. Då kan det ligga kvar i flera hundra år och morän rasar ner i den smältande isens sprickor och hålrum. På detta sätt formades ett oregelbundet landskap med kullar, gropar och höjdryggar.

Varierad skog med utrymme för många

I alla tider har det varit svårt att bedriva skogsbruk i den oländiga terrängen. Man högg bara ner enstaka träd genom så kallad plockhuggning. I dag är reservatet lämnat för fri utveckling för att skydda arter som hotas av modernt skogsbruk. En skog som får sköta sig själv präglas av stor variation. Här finns olika trädslag såväl som träd i olika åldrar. Eftersom träden står kvar även när de dör finns här gott om döda träd som med hjälp av vedlevande svampar och insekter sakta multnar ned.

Svampar högt och lågt

Skogen i området domineras av tall och gran men med inslag av björk, asp och klibbal. Här och var finns tallar som är upp till 300 år gamla. Varje trädslag har sina speciella arter knutna till sig. Den rödgula rävtickan är en av många arter som är beroende av just asp, håll utkik efter den på döda eller döende aspstammar. På marken växer blåbär och örnbräken och på torra partier hittas lingon och mjölon. De stora blocken kläds av mossa och stensöta, och i den fuktiga mossan på marken växer tallört, knärot och linnéa. I vissa delar av barrskogsbestånden förekommer rikligt med skägglavar. Är du på jakt efter matsvamp kan du också göra fynd, det finns gott om kantarell, trattkantarell och svart trumpetsvamp.

Mystisk växt och fågelljud

Tallört är en växt som trivs i den mossiga barrskogen. Den saknar helt klorofyll och har en köttig, gulaktig stjälk. De likaledes gulaktiga blommorna sitter i en nedböjd klase. Har du tur får du kanske en skymt av en tjäder, vår största vilda hönsfågel. Troligen hör du hackande läten från någon av skogens många hackspettar som letar efter larver i döda trädstammar. Då och då hör du korpens mäktiga kraxande eller ormvråkens skri från ovan.

Tillgänglighet

Krontallen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • ta med okopplad hund
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt skada växtligheten; bär och matsvampar får dock plockas
 • bedriva insamling av insekter eller andra ryggradslösa djur
 • göra ristningar på torrträd eller att skada liggande trädstammar
 • göra upp eld
 • tälta
 • köra motorfordon eller cykla
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande
 • sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2002

Areal: 25 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240098 Känäs

Beslut och skötselplan naturreservatet Krontallen Pdf, 1.5 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240098 Känäs (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Lindesberg, ta väg 249 mot Frövi. Efter några kilometer, ta av mot Blixterboda. Åk genom samhället och fortsätt 3,4 km. Ta av vid skylt ”Liljekonvaljeholmen”. Parkera efter 600 meter vid en liten reservatsskylt. En markerad stig leder in till reservatet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss