Krontallen

Skogsmiljö med stora, mossklädda block

Krontallen. Foto: Göran Janzon

Naturreservatet Krontallen är ett blockigt område med mossöverväxta jättestenar och barrskog med inslag av äldre aspar med lavar och bohål, samt stora områden med fallna träd. Det är ett spännande litet vildmarksområde.

Blockig terräng

Mängden av stora block mitt i det annars bördiga och relativt stenfria område som är Fellingsbroslätten överraskar besökaren. Slätten består av sediment av lera, som täcker stora delar av en allmänt grovblockig moränterräng. De finare jordpartiklarna i moränen, lera och sand, blev i höjdlägen ursvallad av ishavets vågor, så att de stora blocken frilades vid dagens markyta. Reservatet Krontallen är ett av dessa ursvallade höjdlägen på slätten, därav den stora ansamlingen stenblock.

Typiska skogsväxter

Reservatet domineras av äldre barrblandskog med inslag av björk, asp och klibbal. I norr är skogen genomgående gammal, medan den i söder är yngre. Skogen har präglats av ett småskaligt bondeskogsbruk med plockhuggning (man har bara huggit vissa träd, inte alla på en gång). Terrängförhållandena har försvårat skogsbruket i vissa blockrika delar, vilket gör att särskilt gamla träd står kvar. På marken växer mest blåbär och örnbräken, medan lingon och mjölon finns på torra partier. De stora blocken kläds av mossa och stensöta, och i den fuktiga mossan på marken växer tallört, knärot och linnéa. I vissa delar av barrskogsbestånden förekommer rikligt med skägglavar. På aspstammar finns en mängd mossor, lavar och trädsvampar. Det är gott om kantarell, trattkantarell och svart trumpetsvamp i området.

Ett rikt djurliv

Många älgar och rådjur finns i naturreservatet och dess omgivningar, och de betar hårt på lövsly av asp och rönn. Spillkråka, gröngöling, större hackspett, korsnäbb, ringduva, trädkrypare, gärdsmyg och mesar rör sig i skogen. Korpens rop och ormvråkens skrik hörs ofta när de flyger över området. Den stora mängden död ved och olika tickor är goda livsmiljöer för skalbaggar. Brokig svampsvartbagge Diaperis boleti lever på fnösketicka.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • ta med okopplad hund
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt skada växtligheten; bär och matsvampar får dock plockas
 • bedriva insamling av insekter eller andra ryggradslösa djur
 • göra ristningar på torrträd eller att skada liggande trädstammar
 • göra upp eld
 • tälta
 • köra motorfordon eller cykla
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande
 • sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2002
Areal: 25 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet KrontallenPDF

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön