Bromängen

Myr med enstaka spinkiga träd och i bakgrunden en trädridå.

Bromängen. Foto: Tommy Pettersson

Naturreservatet Bromängen är ett kalkrikt kärr med en ovanlig och speciell flora med bland annat flera olika orkidéarter. Här växer också det lilla halvgräset axag, som är typisk för rikkärr med mycket höga kalkhalter. Även bland mossorna finns flera speciella, kalkgynnade arter.

Kalkrika marker

Bromängens är ett så kallat rikkärr med många specialiserade arter. Här finns gott om mineraler som kalk men desto mindre näring. Kalken förs till ytan av framträngande grundvatten som passerat genom kalkhaltiga jordlager. Även berggrunden innehåller kalk. Här växer även axag, ett halvgräs som bildar typiska, runda tuvor. Axag hittar du bara i kärr med mycket höga kalkhalter. Mellan de blöta kärren höjer sig artfattiga mossepartier som saknar kontakt med det kalkhaltiga grundvattnet. I en matta av olika vitmossor växer spridda tallar. Barrskogen runt myrmarkerna i består till stor del av sumpskog, även här hittar du en artrik och kalkgynnad växtlighet.

Starrar, mossor och orkidéer

En mångfald av olika starrarter är typiskt för kalkrika kärr. I Bromängen växer bland annat tagelstarr, näbbstarr och vitstarr. Vitstarr är en nordlig art, som här befinner sig på sin sydgräns. Dvärglummer och trådfräken är andra exempel på nordliga arter som klarar sig långt söderut tack vare rikkärrets speciella miljö. Här växer också ståtliga orkidéer som ängsnycklar och kärrknipprot. Även många mossor trivs bäst i kalkrika, blöta marker som dessa. Gyllenmossa, korvskorpionmossa och mässingsmossa är några av de mossor som bildar vackra mattor i Bromängens kärr.

Ovanligt med kalkrika kärr

Utdikning, igenväxning och uppodling är några vanliga orsaker till att ett stort antal kärr har försvunnit från vårt landskap. Det är därför extra viktigt att att bevara de som finns kvar. Även här i Bromängen finns spår efter utdikningar och viss torvtäkt. Att den tidigare slåttern dessutom sedan länge upphört, gör att kärret brottas med igenväxning av bland annat bladvass.

Kalkälskande snäcka

Den pyttelilla kalkkärrsgrynsnäckan är en annan raritet för platsen. Med sina knappa två millimeter lever den för vår blick ett riktigt doldisliv. Den trivs bäst i öppna kalkrika kärr med rörligt vatten via bäck eller källa. Där solens strålar når ner att värma marken och vattenytan där snäckan bor. På vintern tar den skydd i starrtuvorna.

En by med många naturreservat

I byn Älvhyttan hittar du flera naturreservat. Mitt i byn ligger Venakärret - ett så kallat extremrikkärr där du hittar ännu fler av rikkärrets typiska arter. Utan att bli blöt om fötterna dessutom, om du följer den spångade stigen. Öster om Venakärret öppnar sig artrika betesmarker i Vena Hage och lite längre söderut, på väg upp mot Övra gården, ligger denen gamla slåttermarken Älvhytteängen. På sydvästra stranden till sjön Älvlången hittar du Näsmarkerna - en artrik skogsbetesmark.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 2006

Areal: 19,6 hektar

Markägare: Staten

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240159 Bromängen.

Beslut och skötselplan för naturreservatet Bromängen Pdf, 666.3 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240159 Bromängen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Nora och Karlskoga, kör länsväg 243 till avtagsvägen mot Nya Viker. Efter drygt 1,4 km sväng vänster i Nya Viker på en mindre skogsväg. Kör ytterligare cirka 750 meter. till reservatsparkeringen. En informationstavla finns vid parkeringen. Följ stigen ca 300 m fram till reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss