Bromängen

Myr med enstaka spinkiga träd och i bakgrunden en trädridå.

Bromängen. Foto: Tommy Pettersson

Naturreservatet Bromängen är ett kalkrikt kärr med en ovanlig och speciell flora med bland annat flera olika orkidéarter. Här växer också det lilla halvgräset axag, som är typisk för rikkärr med mycket höga kalkhalter.

Orkidéer och halvgräs

I Bromängens rikkärr finns en artrik flora med bland annat de storväxta orkidéerna ängsnycklar och kärrknipprot. Här växer även axag – ett litet halvgräs som bildar typiska, runda tuvor. Axag finns bara i kärr med mycket höga kalkhalter. Kalken i Bromängen förs till ytan av framträngande grundvatten som först passerat genom kalkhaltiga jordlager. Även berggrunden i området innehåller kalk.

Många arter gillar kalk

En mångfald av olika starrarter är också typiskt för rikkärr, eller kalkkärr som de också kallas. I Bromängen växer bland annat tagelstarr, näbbstarr och vitstarr. Vitstarr är en nordlig art, som här befinner sig på sin sydgräns. Dvärglummer och trådfräken är ytterligare exempel på nordliga arter som klarar sig långt söderut tack vare den speciella miljö som rikkärret erbjuder. Rikkärren har också en särpräglad mossflora. Guldspärrmossa, korvskorpionmossa och mässingsmossa är några exempel på kalkgynnade mossor som bildar vackra mattor i Bromängens kärr.

Ovanligt med kalkrika kärr

Kalkrika kärr är en ovanlig miljö. Många har dessutom försvunnit på grund av utdikning, uppodling eller igenväxning. Därför är det viktigt att bevara de som finns kvar. Bromängens rikkärrsflora är bäst utvecklad i områdets västra del. Mellan de blöta kärren höjer sig mossepartier där spridda tallar växer i en matta av olika vitmossor. Mossepartierna har en betydligt artfattigare vegetation, eftersom de inte har kontakt med det kalkhaltiga grundvattnet.

Viktigt med död ved

Barrskogen som omger myrmarkerna i Bromängen består till stor del av sumpskog med en kalkpåverkad flora. Skogen är knappt 100 år gammal och ska få utvecklas fritt mot ett naturskogsartat tillstånd med gott om död ved. Döda träd och död ved är en bristvara i vanliga brukade skogar, men helt livsnödvändig för en mängd organismer, däribland olika svampar och insekter.

En by med många naturreservat

I byn Älvhyttan hittar du flera naturreservat. Mitt i byn ligger Venakärret - ett så kallat extremrikkärr. En bit längre österut öppnar sig artrika betesmarker i Vena Hage och lite längre söderut på väg upp mot Övra gården, ligger en gammal slåttermark, Älvhytteängen. På sydvästra stranden till sjön Älvlången hittar du Näsmarkerna - en artrik skogsbetesmark.

Föreskrifter

I reservatet är det är inte tillåtet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2006
Areal: 19,6 hektar
Markägare: Staten
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Bromängen Pdf, 666.3 kB.