Köttsala

Gulbrun, fingerformad svamp

Gultoppig fingersvamp är en av de sällsynta arter som trivs i Köttsala. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Köttsala har bildats för att vårda och bevara
en dalgång med gammal skog på kalkrik mark. Här trivs en mängd olika arter, från pyttesmå lavar och späda mossor, till praktfulla orkidéer.

Gammelskog

Här i reservatet möter du en gammal och variationsrik skog som fått sitt namn efter det närliggande torpet Köttsala. Skogen har endast i liten grad påverkats av modernt skogsbruk. Längre tillbaka i tiden har närliggande torp och gårdar troligen hämtat ved och virke här samt låtit sina djur gå på bete. Gran är det vanligaste trädslaget men här finns även tall, samt en del lövträd som asp, björk, al och skogsalm. Typiskt för en gammal skog som får sköta sig själv är att det finns träd i alla åldrar såväl som döda träd.

Sällsynta spettar och tickor

En gammelskog som denna rymmer en stor mängd olika arter. Skogshakmossa, mörk husmossa och platt fjädermossa är exempel på några av alla de olika mossor som trivs här. Har du bra syn eller en lupp kan du ge dig ut på lavsafari! Gammelgranslav, brunpudrad nållav och rostfläck är några av de sällsynta lavar som du kan hitta här i gammelskogen, liksom svampar som granticka, ullticka och stor aspticka. Den goda tillgången på död ved, full med smaskiga larver, gör att hackspettar och andra fåglar trivs bra i området. Har du tur kan du få se den sällsynta tretåiga hackspetten.

Kräsna kalkälskare

Marken i Köttsala är både näringsrik och kalkpåverkad. Det innebär att förutom gammelskogens vanliga arter finns här även en rad arter som är specialanpassade för just kalk. Barrviolspindling, orange taggsvamp och svart taggsvamp är några exempel på svampar som är knutna till kalkrik mark. Bland kalkgynnade växter hittar vi arter som blåsippa, ormbär samt orkidéerna grönvit nattviol och den lilla knäroten.

Tillgänglighet

Köttsala hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:​

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.​

Men det är tillåte​t att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta ​eller rödlistade arter.​

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2016

Areal: 24,2 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Köttsala Pdf, 2.7 MB.

Skötselplan naturreservatet Köttsala Pdf, 565.3 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Köttsala ligger 4 km norr om Frövi. Från Örebro, kör 50 väg i ca 12 km och tag första höger i rondellen in på väg 831 mot Frövi. I Frövi, tag Frövivägen norrut. Framme vid väg 249, sväng vänster och fortsätt norrut drygt en km och tag sedan höger på avtagsväg mot Blixterboda. Efter cirka 500 meter finns på vägens norra sida en gammal körväg som du kan promenera på fram till reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss