Örberga

Halvöppen skog på hällmark.

Örberga. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Örberga är en del av ett småbrutet skogs- och jordbrukslandskap knappt en kilometer från Åsbro. På en relativt liten yta möter du här en stor variation av såväl växter och djur som olika naturtyper.

Gamla tallar

Terrängen i reservatet är kuperad och rymmer hällmarkstallskog, naturskogsartad barrblandskog, lövrik kalkbarrskog, hassellund, ekhage, bäckravin och den lilla Örbergatärnen omgiven av våtmarker. På de högre och bergbunda delarna växer främst tallar, vilka tål torka bättre än granen. Här återfinns de äldsta träden med ett flertal tallar som bedöms vara mellan 200 – 250 år och i vissa fall ännu äldre. Tallticka, vedticka, grynig blåslav, motaggsvamp hör till några av områdets typiska svampar och lavar. Bland rariteterna som hittats i området kan svampen Gäckporing nämnas, vilken främst växer på döda tallar.

Granskog i förändring

I områdets lägre marker dominerar granen men med rikt inslag av både tall och olika lövträd. Här finns gott om döda träd, inte minst många granar som fallit offer för granbarkborrens framfart. Döda träd är däremot långt ifrån döda utan blir snabbt populära bland såväl vedlevande insekter och svampar som hackspettar som låter sig väl smaka av insektslarverna. Många av de vedlevande arterna är både sällsynta och hotade då döda träd är en bristvara i de flesta av våra modernt brukade skogar. Vedtrappmossa samt svampar som ullticka, gransotdyna, kötticka är några av sällsyntheterna som kan hittas på döda granar. Här finns även den mycket sällsynta svampen doftporing med endast ett tiotal kända förekomstlokaler i landet. Där granar dör skapas ljusa gläntor där mer ljuskrävande trädarter som tall, björk, asp och rönn kan ta plats. Samtidigt ökar möjligheten för fler trädindivider att växa sig stora, uppnå hög ålder och erbjuda bostäder för alla de svampar, lavar och insekter som trivs på gamla träd med skrovlig bark, grova grenar och håligheter.

Kalkrik hassellund och ekhage

I området söder om vägen och strax norr därom finns det kalk i marken, vilket avspeglar sig i en både rikare och lite annorlunda växtlighet. Här hittar du flera ovanliga växter och svampar som specialiserat sig på att leva i kalkrik jord, som många andra växter inte klarar lika bra. I de delar med granskog på kalkrik mark hittas bland annat gullpudra, ormbär, underviol, tibast och svart trolldruva. Skogen är glesare och med hög andel lövträd och buskar. Närmast vägen växer främst hassel med inslag av andra lövträd och buskar som olvon och en. Här finns det gott om vitsippor och gullvivor på våren, vilka senare ersätts av bland annat smörboll, svinrot, åkervädd, stor blåklocka och darrgräs. På en liten höjd i sydost hittar du en ekhage. Bland flera stora och vidgreniga ekar växer arter som trivs på lite torrare marker, som tjärblomster, brudbröd, gul fetknopp, kattfot, mandelblomma och vildlin.

Kräsna skogsarter och fåglar

Vet du vad den lilla orkidén knärot, gammelgranslav och vågig sidenmossa har gemensamt? Jo de är alla kräsna arter som genom sin närvaro visar att det varit skog på platsen under lång tid. Men skogen i reservatet har inte alltid sett likadan ut. Gamla enar och vidgreniga träd vittnar om att det förr varit glesare mellan träden, inte minst på grund av att boskapen förr släpptes fria på skogen för att beta. Gillar du att spana efter fåglar finns det en hel del att upptäcka i Örberga. Spillkråka, mindre och tretåig hackspett såväl som göktyta, kattuggla och nötkråka.

Karta över reservatet

Karta över naturreservatet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • medvetet störa djurlivet,
 • beträda betesmark med okopplad hund under perioden 1 maj – 1 november,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Askersund

Beslutsår: 2023

Areal: 24 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Örberga Pdf, 904.1 kB.

Skötselplan naturreservatet Örberga Pdf, 1.2 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Örberga ligger cirka 1,5 km sydväst om Åsbro. Från väg 50 söderifrån, sväng av vänster vid skylt mot Luckebo. Efter cirka 300 meter når du reservatets östra gräns på höger sida om vägen.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss