Sotterns skärgård

Utsikt från strandhäll mot öppet vatten

Sotterns skärgård, Norrholmen. Foto: Daniel Gustafson

Naturreservatet Sotterns skärgård i norra delen av sjön Sottern är sedan länge känd för sitt rika fågelliv. I Sottern häckar över 100 olika fågelarter och det rika fisklivet har gjort Sottern till en populär fiskesjö. På många öar finns kala klipphällar som för tankarna till havet. Tänk på att inte störa fåglarna när du rör dig i området!

Många öar och gamla tallar

Sottern är Örebro läns femte största sjö. Sjöns norra del är grund, som mest cirka fyra meter djup, och består av många öar och små holmar, en riktig skärgård. Sotterns södra del är mycket djupare och har få öar. Naturreservatet omfattar vattenområdet och öarna i viken som bildas mellan Gillberga näs och Bystadnäs. På många öar går urberget i dagen och bildar ibland släta hällar utemot stranden. Tall är det vanligaste trädslaget på öarna, men det finns även en hel del lövträd som björk, al och asp. Många av öarna har klarat sig undan både sågar och yxor och kan idag närmast beskrivas som urskog med många gamla träd, främst tallar. På några öar har det brunnit. Där har lövträd vuxit upp bland de överlevande tallarna.

En populär fiskesjö

Rikedom på fisk har gjort Sottern till en uppskattad yrkes- och sportfiskesjö. Här finns gädda, abborre, mört, lake, braxen, björkna, sarv, löja och nors förutom gös, sik och ål, som inplanterades under 1930-talet.

Storlom och fiskgjuse

Många olika fåglar trivs i Sotterns skärgård, allt från häger och drillsnäppa till småskrake och kricka. De kanske mest typiska fåglarna för sjön är storlom och fiskgjuse, som båda häckar här. Fiskgjusen bygger sina bon i toppen av gamla grova tallar, gärna ute på någon av de mer ostörda öarna. Sottern är rik på fisk som i de grunda vattnen lätt fångas av bland annat fiskgjusen. Här simmar till exempel gädda, abborre, braxen, sarv och lake. Under 1900-talet har även gös, sik och ål planterats in.

Stör inte fåglarna

Under häckningsperioden är fåglarna extra känsliga för störning. Närma dig inte stranden om du märker att fåglarna är oroliga. Lämna genast området om du ser du en storlom som simmar lågt i vattnet intill stranden, de har då troligen sitt bo i närheten. 15 april till 1 augusti är det förbjudet att landstiga på öar där fiskgjuse häckar, utom på vissa öar där tältning är tillåten. Fisktärnan häckar i kolonier på flata hällar under maj och juni. Undvik att gå i land nära kolonin under den mest känsliga tiden!

Tillgänglighet

Det är tillåtet att tälta ett dygn på fyra av öarna i naturreservatet: Trindholmen, Norrholmen, Käringholmen och Stora Gröningen. På dessa fyra öar finns även dass och eldplats. Tänk på att elda med måtta vid eldplatserna, så att veden räcker även till kommande besökare. Vi fyller regelbundet på vedförråden men kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med grenar och annan död ved från skogen i reservatet).

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 1. störa djurlivet genom till exempel närgången fotografering av fågelbo eller genom att klättra i boträd
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. medföra ej kopplad hund
 4. Under tiden 15 april - 15 juli landstiga på öar eller fara med båt, kanot eller motsvarande, inom vattenområdet väster om en linje från Sofieholmen genom sundet nordväst om Stora Gröningen till Gillberga näs
 5. under tiden 15 april – 1 augusti landstiga på öar med häckande fiskgjuse (gäller dock inte öarna under punkt 8 nedan)
 6. varaktigt förtöja vid eller lägga upp båt på reservatets öar och fastlandsstränder
 7. göra upp eld annat än på anvisade platser
 8. tälta annat än på öarna Trindholmen, Norrholmen, Käringholmen och Stora Gröningen och då under högst 1 dygn
 9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro och Hallsberg
Bildat år: 1997
Areal: 710 hektar, varav 10 hektar land
Markägare: Brevens Bruks AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Sotterns skärgård Pdf, 3.7 MB.

Teckentolkad information