Om Länsstyrelsen i Örebro län

Illustration, om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja en hållbar utveckling och göra verklighet av nationella mål utifrån länets förutsättningar. Med bred och djup kunskap arbetar vi nära verksamheter, människor och natur och gör avvägningar mellan olika intressen. Detta gör vi allra bäst med respekt för, och kunskap om, de unika förutsättningar som präglar Örebro län. 

Vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län

Vår vision

Vår vision för framtiden är Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län.

Tillsammans står för att vi inte på egen hand kan klara av vårt uppdrag, vi är beroende av andra aktörer i samhället och vi behöver också samarbeta internt i myndigheten för att kunna hantera komplexa samhällsutmaningar.

Hållbart betyder att vårt arbete genomsyras av de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig.

Vår vision är också ett levande Örebro län där människor, företag, djur och natur, lever, verkar och växer.

Vägledande för vårt arbete mot visionen är våra ledord serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Med avstamp i den statliga värdegrunden tydliggör de hur vi vill uppfattas och vad som ska prägla vårt arbete i vardagen.

En bred verksamhet

För att kunna jobba tvärsektoriellt måste vi ha en bred kompetens och samverka med andra aktörer. Vi har dagligen kontakt med kommuner, näringsliv, organisationer och privatpersoner.

På Länsstyrelsen i Örebro län jobbar omkring 190 personer som är experter inom en mängd olika områden. Här finns bland annat arkitekter, biologer, jurister, krisberedskapshandläggare, veterinärer, vatten- och naturvårdsexperter samt experter på jämställdhet, alkoholfrågor, miljöskydd, jordbruk och landsbygdsutveckling.

För att ha en fungerande stat krävs det att de demokratiska rutinerna fungerar. Vid de nationella valen räknad medborgarnas röster av länsstyrelser runt om i landet. Även valsedlar till EU-parlamentet räknas av länsstyrelserna.

Alla länets invånare påverkas av vår verksamhet. Vi handlägger och tar beslut i frågor som rör exempelvis jakt, byggnadsvård, naturreservat och djurförbud. Vi utför även tillsyn av olika verksamheter för att se till att lagar och regler följs. Varje år betalar vi ut cirka 300 miljoner kronor i jordbruksstöd till länets lantbrukare. Vi erbjuder kurser, ger råd och information och håller nätverksträffar inom samhällsviktiga områden.

Länets framtid i fokus

För att främja länets utveckling arrangerar vi årligen regelbundna rådsmöten där företagare, företrädare för länets kommuner, myndigheter och olika organisationer träffas för att diskutera gemensamma framtidsfrågor. Dessutom bjuder landshövdingen in gäster till Örebro slott för strategiska samtal om olika framtidsfrågor.

Fakta om Örebro län

  • 12 kommuner
  • 295 000 invånare
  • Örebro är residensstad
  • Anna Olofsson är vikarierande landshövding
Maria Larsson

Vikarierande landshövding för Örebro län

Anna Olofsson är vikarierande landshövding från och med den 1 januari 2023.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Maria Larsson

Tillförordnat länsråd

Stina Sjölin är tillförordnat länsråd från och med den 1 januari 2023.

Länsrådets uppgift är att leda det dagliga arbetet på Länsstyrelsen. Länsrådet och är landshövdingens ersättare när hon inte är i tjänst eller har förhinder.

Kontakt