Falbergshöjden

Lav med stora, läderartade gröna blad

Lunglav. Foto: Emil Pagstedt Andersson

I naturreservatet Falbergshöjdens blockrika sluttning skyddas en gammal granskog för framtiden. Naturreservatet är en fristad för arter som inte klarar sig i modernt brukade skogar. Lunnedsleden passerar strax utanför reservatsgränsen, men det är värt att ta en avstickare västerut genom reservatets vilda och otämjda natur.

Värdefull gammelskog

Tack vare den svårtillgängliga terrängen har skogen klarat sig från storskalig avverkning och istället fått utvecklas i egen takt. Därför finns både barrträd och lövträd i olika åldrar, från små plantor som nyss spirat till döende trädåldringar. Det finns gott om fallna stammar och gamla stubbar. Den multnande veden blir till mat och bostad för mängder av djur, växter och svampar.

Här trivs spillkråkan

Gran är det vanligaste trädslaget i området, men i skogen finns också björk, asp och al. Spillkråkan är vår största hackspett, stor som en kråka. Den är helsvart med röd frisyr. Kanske får du se den flyga mellan träden eller höra den trumma långt bort i skogen. Den avslöjar också sin närvaro med ett gällt rop: ”kry, kry, kry….”

”Karl på höjda”

Terrängen på Falbergshöjden, 195 meter över havet, är ovanligt kuperad och vild. Det var inte för inte som Falbergshöjdens ensamma invånare ”Karl på höjda” kallade området för ”Världens ände”. ”Karl på höjda” som egentligen hette Karl Sundin (1860-1931), var en av bygdens mera originella personligheter. Han hade en enslig boning här uppe och brukade några små åkrar för sitt uppehälle.

Sällsynta lavar

På de gamla asparnas fårade bark växer sällsynta lavar som lunglav, bårdlav och stuplav. Lunglaven är en storväxt, bladig lav. Är det torrt väder är den brungrå, men är det blött övergår den i tropiskt grönt.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, göra inskrift eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Karlskoga
Bildat år: 2014
Areal: 12 ha
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Falbergshöjden Pdf, 2.9 MB.