Bergvikskullen

Del av liggande, död trädstam med platta svampar på sin undersida

Vedticka. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Bergvikskullen består av en artrik gammelskog på en bergkulle intill sjön Norr-Älgens södra strand.

Död ved lever

På Bergvikskullen växer äldre lövrik barrblandskog som visar upp många av gammelskogens typiska kännetecken, som grova spärrgreniga träd såväl som döda stående och liggande träd, så kallade lågor. Död ved i olika former är en viktig livsmiljö för en stor mängd olika insekter, mossor och svampar. Här hittar vi många olika arter som är beroende av gammal skog och död ved, som exempelvis guldlockmossa, ullticka, och vedticka. I den multnande veden lever många skalbaggslarver, vilka i sin tur är ett perfekt matförråd för bland annat hackspettar.

Kinkiga lavar

Bårdlav och stuplav är några av de lavar som är typiska för gamla skogar. De är dessutom känsliga för luftföroreningar och är även en indikator på god luftkvalitet. Gemensamt för en stor del av gammelskogens arter är att de blivit allt sällsyntare i takt med det moderna skogsbrukets utbredning, då de flesta av dessa arter har få eller inga möjligheter att finnas kvar i en skog som slutavverkats.

Kalkrik berggrund

Små raviner skär rakt genom bergets östra delar. Berggrunden i området är kalkhaltig, vilket tillsammans med den variationsrika gammelskogen medverkar till områdets ovanliga artrikedom. I reservatet hittar vi därför flera kalkälskande kärlväxter som tvåblad, svart trolldruva och vårärt.

Spår efter koltillverkning

Även om skogen i reservatet inte har brukats under en längre tid, finns här spår efter både kolbottnar och hästvägar, som berättar om tillverkning av träkol och säkert ett visst uttag av ved och virke. Kol var under flera hundra år Bergslagens svarta guld, då det slukades i mängder i traktens hyttor och bruk.

Tillgänglighet

Bergvikskullen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 2018

Areal: 11 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Bergvikskullen Pdf, 755.2 kB.

Skötselplan naturreservatet Bergvikskullen Pdf, 382.4 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Bergvikskullen ligger cirka 2,5 km nordöst om Hällefors, i södra kanten av sjön Norr-Älgen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss