Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Julömossen

myr med spensliga tallar i grådis

Julömossen. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Julömossen nordväst om Laxå, är en fågelrik myr med flera olika mossetyper. Reservatet omfattar den norra delen av mossen med omgivande skogsmark.

Olika mossar och kärr

Den långsträckta Julömossen ligger mellan Finnerödja och Nysund, strax öster om sjön Skagern. Den drygt åtta kilometer långa våtmarken består av både olika mossar och kärr, omgiven av skogsmark. Den norra delen, som utgör själva naturreservatet, består huvudsakligen av en så kallad excentrisk mosse, vars välvda form har sina högsta punkter i mossens ytterkanter. I den västra kanten ligger en sluttande mosse och i södra delen ingår även mindre kärr. Skillnaden mellan mossar och kärr är att mossar får sitt vatten enbart från nederbörd som regn och snö, medan kärr har kontakt med yt- eller grundvatten från intilliggande markområden.

Artrik växtlighet

Julömossen är känd för sin artrikedom. På den norra delen av mossen består växtligheten huvudsakligen av olika ris och vitmossor, samt glest med senväxta småtallar. Men här hittar du även växter som tuvull, rundsileshår mossnycklar och klockljung. Den senare är en så kallad suboceanisk kärlväxt, som normalt har en sydvästlig utbredning och är beroende av bland annat hög luftfuktighet.​ En annan spännande art som hittats i Julömossen är ryl, ett vintergrönt ris som blommar med små rosa blommor. Rylens gröna, läderartade blad kan lätt förväxlas med lingon.

Gammelskog och fågelliv

Även skogen kring mossen är intressant och innehåller många sällsynta och hotade arter, inte minst svampar. Inslag av kalk i marken visar sig i form av kalkgynnade svampar som violgubbe, svartvit taggsvamp och svavelriska. I den äldre tallskogen hittar vi sällsyntheter som tallticka, blodticka och mottaggsvamp. Bland fågelskådare är Julömossen känd som en artrik fågelmyr. Här kan du bland annat stöta på ljungpipare, trana, lärkfalk, lappuggla och storspov. I landskapet som omger Julömossen​​ finns flera naturreservat med liknande myrmosaik, som Stora Rankemossen, Boramossen och Vargavidderna.

Tillgänglighet

Julömossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • elda annat än medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • cykla eller rida,
  • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor, vid lekplats för orre eller vid boplats för lom,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch ​eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.​

Men det är tillåte​t att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta ​eller rödlistade arter.​

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Kommun: Degerfors

Beslutsår: 2016​, utvidgad 2023

Areal: 138 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Julömossen Pdf, 1.9 MB.

Skötselplan naturreservatet Julömossen Pdf, 887 kB, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Julömossen ligger 13 km nordväst om Laxå.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss