Björka lertag

Björka lertag är ett kommunalt naturreservat och består av en gammal lertäkt som fåglarna åter har hittat tillbaka till. Innan stora delar av Närkeslätten dikades ut och torrlades, under senare delen av 1800-talet, fanns många sankmarker och mindre sjöar på slätten.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar.
 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar eller delar av träd och buskar, eller bortföra död ved från skogsmarkerna.
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • Inplantera för området främmande växt- och djurarter, eller för trakten genetiskt främmande sorter/raser.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för hund när den används vid eftersök.
 • Göra upp eld annat än vid för ändamålet iordningställd plats.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg fram till reservatsområdets parkering.
 • Rida, köra med häst eller cykla annat än på härför upplåtna vägar och stigar.
 • Tälta, eller ställa upp husvagn eller husbil.
 • På störande sätt använda radio, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller.
 • Beträda de delar som markerats på karta (bilaga 2) och med skyltar i terrängen under tiden 1 april – 31 oktober.
 • Inventera med dödande fångstmetoder avseende däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur eller insekter.
 • Utan förvaltarens tillstånd samla in växter, insekter, mossor, lavar eller vedlevande svampar, eller gräva upp växter.
 • Utan förvaltarens tillstånd bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet som omfattar provtagning eller installation av utrustning.
 • Utan förvaltarens tillstånd nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande aktivitet.
 • Utan förvaltarens tillstånd framföra båt eller annat flytetyg.
 • Utan förvaltarens tillstånd sätta upp eller anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning.
 • Utan förvaltarens tillstånd inventera fiskar med dödande fångstmetoder.
 • Utan förvaltarens tillstånd iInventera med hjälp av levandefällor med ett tillsyns- och tömningsintervall på högst 24 timmar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Kumla kommun sköter naturreservatet

Telefon 019-58 80 00

Fakta

Kommun: Kumla
Bildat år: 1997
Areal: 18 ha
Markägare: Kumla kommun
Reservatsbildare: Kumla kommun
Förvaltare: Kumla kommun
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000