Bofallsmossen

Glest trädbevuxen myr med trädridå i bakgrunden

Bofallsmossen. Foto: Thomas Karlsson

Naturreservatet Bofallsmossen är en av Örebro läns finaste tallskogar. Den ligger högt upp på en platå av gammalt urberg. Här växer furor med över 400 år på nacken.

Skogen vid Bofallsmossen har en lång historia att berätta. Den inköptes på 1740-talet av bergsmännen i de nordliga hyttorna i Karlskoga Bergslag. Bergsmännen valde ut och markerade de gamla träden, raka furor behövdes som virke till både hyttor och husbyggen. Av någon anledning avverkades endast ett fåtal av dessa träd, varför det finns det gamla tallar kvar vid Bofallsmossen än idag.

Trivs på gamla träd

På många håll är träden yppigt draperade med lav. Ett exempel är den gröngula garnlaven som kan bli flera decimeter lång. Längden är imponerande, med tanke på att den bara växer någon enstaka millimeter per år. Hänglavar sprider sig ofta genom att en del går av och förs bort med vinden till ett nytt träd i samma skog.

Luftindikatorer

Många skägglavar trivs bäst i en skog där träden länge fått växa, leva och dö i sin egen takt. Hänglavarna som finns här vid Bofallsmossen var förr en vanlig syn i varje skog. Modernt skogsbruk och luftföroreningar har gjort att de idag bara hittas i gammelskogar med ren luft.

Tallens egen ticka

Gamla tallar har en egen svamp, talltickan. Den växer bara på tallar som är äldre än 120-130 år. Den del vi ser på trädet är själva fruktkroppen, inuti trädet finns flera kilometer av svampvävnad, mycel. Talltickan angriper bara kärnveden i trädets mitt, därför kan en tall med tallticka leva vidare under lång tid.

Tillgänglighet

Bofallsmossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Hällefors och Karlskoga

Bildat år: 2009

Areal: 70 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Bofallsmossen Pdf, 1.6 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Bofallsmossen ligger i Hällefors och Karlskoga kommun, ca 3 mil norr om Karlskoga. Från väg 243 sväng av norrut mot Karlsdal (ca 3 mil norr om Karlskoga) och kör 14 km. Strax efter Rockesholm sväng västerut mot Högmossen som du passerar. Efter ca 3,5 km tag höger i en y-korsning och efter en knapp kilometer är du framme vid platsen för naturreservatets informationsskylt.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss