Bastviken

grönmetallskimrande fjärilar på lila blommor

Ängsmetallvingar på åkervädd i ängen i Bastvikens naturreservat. Foto: Emil Pagstedt Andersson

I naturreservatet Bastviken skyddas ett artrikt ängs- och skogsområde vid sjön Råsvalens strand. Här möter du rikt blommande ängar om sommaren och svamprika marker framåt hösten. En järnväg delar reservatet i två, var uppmärksam på eventuella tåg när du passerar.

Kalkrik mark

Skogen i reservatet domineras av barrträd men med ett ovanligt stort inslag av olika slags lövträd. Många av träden är gamla och det finns även gott om död ved, till glädje för många insekter, mossor och svampar. Gränsticka och ullticka är två svampar som växer på grova, döda granstammar. Växtligheten är rik, då marken både är näringsrik och kalkpåverkad. I reservatet trivs många olika marksvampar, bland annat fransig jordstjärna och blodvaxskivling. Bland växterna hittar vi blåsippa, trolldruva samt den lilla busken tibast. Den blommar tidigt på våren med små, rosa blommor på bar kvist.

Ängsväxter och fjärilar

Den öppna odlingsmarken har länge brukats som ogödslad slåttermark. Här trivs numera många av ängens typiska arter, som ormrot, mandelblomma, brudsporre och nattviol. Ängsblommorna lockar många olika fjärilar. Violettkantad guldvinge och ängsmetallvinge är några av de lite ovanligare arterna. Här trivs även den sällsynta väddnätfjärilen. Som namnet antyder har den en nära relation med ängsvädd, vilken fungerar som barnkammare och skafferi för fjärilens larver.

Värdefulla skogsbryn

Mellan skogen och de öppna markerna finns artrika övergångsmiljöer med buskar och lövträd i olika höjd och ålder. Dessa solvarma och vindskyddade skogsbryn är värdefulla livsmiljöer för en mängd växter och djur. Arter som har svårt att klara sig i vårt moderna landskap, med vanligtvis tvära övergångar mellan skog och jorbruksmark. I reservatet trivs bland annat fåglar som nötkråka och olika hackspettar.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller om kullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen exempelvis genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar, 
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Beslutsår: 2019
Areal: 16,3 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Bastviken Pdf, 940 kB.

Skötselplan naturreservatet Bastviken Pdf, 1.4 MB.