Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bastviken

grönmetallskimrande fjärilar på lila blommor

Ängsmetallvingar på åkervädd i ängen i Bastvikens naturreservat. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Det lilla naturreservatet Bastviken ligger vackert vid sjön Råsvalen. Trots sin litenhet finns här en stor variation av olika naturtyper. Från en barrskog som rymmer både lövträd och döda träd, till öppna ängar och betesmarker där du kan spana efter fjärilar. En järnväg delar reservatet i två, var uppmärksam på eventuella tåg när du passerar.

Från åker till äng

Naturreservatet består av gården Bastvikens äldre odlingslandskap. På det som förr var åkermark hittar vi dagens blommande ängar. Här har odlingen upphört sedan länge och ersatts av slåtter och bete. Men först efter omfattande röjning för att öppna upp igenväxt mark. Vissa områden har även stänglats in för att kunna skötas genom bete. Med en god portion tålamod och fortsatt skötsel kommer allt fler av ängens typiska växter och djur hitta en fristad här i Bastviken. Mellan skogen och de öppna markerna finns brynmiljöer med buskar och träd i olika höjd och ålder som skapar stor variation och artrikedom.

Tåliga växter

I ängen och betesmarken finns många växter som tål lite tuffare tag. Tillgången på näring är liten och dessutom blir de ständigt avklippta. Orkidéerna har hittat en finurlig genväg. Det samarbetar med svampar och utbyter näring genom sitt underjordiska nätverk, mykorrhiza. Berggrunden här har inslag av kalk, vilket märks i växtligheten. Här hittar du flera växter som är specialanpassade till kalkrik jord, som blåsippa, trolldruva samt tibast. Den senare är först ut på våren med sina små rosa blommor som tittar fram före de gröna bladen. Som bonus slipper de dessutom trängas med mindre kalktåliga arter. Sommartid lockar blommorna fjärilar och andra nektarsugna insekter.

Värdefulla skogsbryn

Skogen i reservatet domineras av barrträd men med ett ovanligt stort inslag av olika slags lövträd. Många av träden är gamla och det finns även gott om död ved, till glädje för många insekter, mossor och svampar. Gränsticka och ullticka är två svampar som växer på grova, döda granstammar. Mellan skogen och de öppna markerna finns artrika övergångsmiljöer med buskar och lövträd i olika höjd och ålder. Dessa solvarma och vindskyddade skogsbryn är värdefulla livsmiljöer för en mängd växter och djur. Arter som har svårt att klara sig i vårt moderna landskap, med vanligtvis tvära övergångar mellan skog och jordbruksmark. I reservatet trivs bland annat fåglar som nötkråka och olika hackspettar.

Kampen mot främmande växter

I naturreservatet Bastviken bekämpar vi på olika sätt blomsterlupin och kanadensiskt gullris. De är så kallade invasiva främmande arter, som kan orsaka stor skada när de sprider sig. De har båda sitt ursprung som trädgårdsväxter men sprider sig lätt och tränger då undan den ofta artrika floran av naturliga ängsväxter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller om kullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen exempelvis genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar, 
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lindesberg

Beslutsår: 2019

Areal: 16,3 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Bastviken Pdf, 940 kB.

Skötselplan naturreservatet Bastviken Pdf, 1.4 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Bastviken ligger vid stranden till sjön Råsvalen, cirka 10 km nordväst om Lindesberg. Från Storå svänger du höger direkt efter järnvägen vid skylt mot Kallernäs. Efter knappt 4 kilometer svänger du västerut vid skylt mot Svensnäs. Efter cirka 200 meter är du framme vid reservatet. På andra sidan järnvägen hittar du parkeringsplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss