Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Orkarebäcken

En rund sjö med barrskog i bakgrunden

Lövfallagölen från öster. Foto: Rolf Wedding

Naturreservatet Orkarebäcken är en kalkbarrskog med stort inslag av lövträd och mycket höga naturvärden. Särskilt bland svamparna finns många sällsynta och spännande arter knutna till gammal skog med kalkhaltig jord. Kalkrikedomen märks också på den örtrika floran.

Många taggsvampar

Flera olika arter marklevande taggsvampar är ett typiskt drag för kalkrika, äldre barrskogar. I Orkarebäcken växer bland annat dofttaggsvamp, zontaggsvamp och gul taggsvamp. Andra spännande svampar är den lilafärgade violspindlingen och den mer oansenliga men sällsynta grangråtickan. Kalkbarrskogen är också örtrik med ett tydligt inslag av högvuxna och frodiga arter som trolldruva, vårärt och ormbär. En av vårens mest älskade blommor, blåsippan, hör också till de kalkgynnade arterna.

Sällsynta mossor

I den orörda skogen, med hög och jämn luftfuktighet, trivs många lavar och mossor som har svårt att klara sig i den skötta produktionsskogen. På fallna murknande granstockar (lågor) växer till exempel långfliksmossa och den sällsynta lilla vedtrappmossan. Många sällsynta, vedlevande mossor behöver grova lågor för att inte genast bli utkonkurrerade av storvuxna, marklevande växter som på kort tid kan växa över lågor av klenare dimensioner.

Spår av odling

Den äldsta skogen i reservatet finns öster om kraftledningsgatan. Väster om kraftledningen ligger grunden efter ett torp, Lövfallet. Här är skogen yngre och har sannolikt växt upp sedan torpet övergavs. Gamla stigar, odlingsrösen och igenvuxna åkerytor påminner om en tid då skogarna var befolkade på ett helt annat sätt än idag.

Gruvrik trakt

I reservatets omgivningar finns rikligt med lämningar efter bergsbruk, däribland Lövfallagruvorna och Svarthyttegruvorna. Vid Svarthyttan finns också en masugnsruin. Inom reservatet finns endast ett mindre område med så kallade skärpningar, där man gjort provbrytningar och letat efter värdefulla malmer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld annat än på eventuellt angiven plats
  • utan länsstyrelsens tillstånd
    samla in mossor, lavar och svampar som växer på träd och ved

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 2007

Areal: 44,9 hektar

Markägare: Naturvårdsverket och Strängnäs stift

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Orkarebäcken Pdf, 576.1 kB.

Skötselplan naturreservatet Orkarebäcken Pdf, 97.7 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Orkarebäcken ligger en dryg mil söder om Rönneshytta i Askersunds kommun. Från väg 50 sväng av mot Rönneshytta och kör 8 km (förbi Rönneshytta) och sväng sedan av åt höger mot Önnabo men ta till höger efter ca 450 meter. Kör sedan i knappt 5 km sedan är du framme vid reservatets parkering.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandrring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss