Kränglan

Kränglan är ett kommunalt reservat som består av ett varierat skogsområde med både fuktiga blåbärsgranskogar och torra hällmarker med äldre tallar. I mindre delar av reservatet finns lövskog, med asp, björk, klibbal och en och annan ek. Reservatet har kommit till för skydda och utveckla ett lättillgängligt rekreationsområde med höga natur-, kultur- och friluftsvärden.

Örebro kommuns information om naturreservatet Kränglan hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Kränglan på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Kränglan på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 97,6 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun