Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Båsbergen

Stor brun- och vitspräcklig fågel på trädgren

Järpe. Foto: Fredrik Wilde

Naturreservatet Båsbergens skogar är gamla och luckiga med stort inslag av lövträd. De äldsta tallarna är närmare 300 år och i slänter och dalgångar står högrest granskog. Lunglav och tretåig hackspett är några av de sällsynta arter du kan stöta på i reservatet.

Sällsynta arter

I Båsbergens skogar finns både växter och djur som har svårt att klara sig i den moderna produktionsskogen. Vedtrappmossa och grön sköldmossa är två sällsynta mossor som trivs på grova, multnande granstockar. På stammar av asp och rönn växer den illgröna lunglaven och på klippor och stora stenblock kan man hitta korallav och skuggblåslav. Fågellivet präglas av storskogens arter. Både tjäder och järpe förekommer, liksom spillkråka och den sällsynta tretåiga hackspetten.

Skogsbete och vedhuggning

Mindre delar av området har avverkats i modern tid. Det finns också spår av storskaliga avverkningar från förra sekelskiftet, men utöver det har skogen snarare en historia som mångbruksskog. Genom tiderna har den säkert varit glesare, men aldrig helt kalavverkad. Virke och ved togs till husbehov och till traktens hyttor och bruk behövdes träkol. I reservatet finns flera kolbottnar (platser där kolmilor stått) och rester av kolarkojor. Boskap på bete i skogen bidrog till luckigheten och fortfarande går det att hitta enbuskar i skogen som minne av ett mer ljusöppet tillstånd.

Björnfällans berg

Båsbergen ligger högt uppe på Kilsbergens östsluttning, på en vattendelare. Några av reservatets bäckar rinner till Östersjön, medan andra rinner till Skagerack. Namnet Båsbergen avser egentligen höjderna i reservatets norra del, som fått ge namn åt hela reservatet. Förledet ”Bås-” kommer av ordet ”björnbåse” – en fångstanordning för björn som ska ha funnits här. Nuförtiden finns inga björnar i Kilsbergen men med lite tur kan man få se spår av lodjur.

Tillgänglighet

Båsbergen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar. Bergslagsleden passerar södra delen av reservatet.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • medföra ej kopplad hund
  • göra ristningar på torrträd eller bark eller att skada liggande trädstammar
  • göra upp eld annat än på iordningställd eldplats och med där anvisad ved

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lekeberg, Karlskoga

Bildat år: 2007

Areal: 136,6 hektar

Markägare: Staten samt enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Båsbergen 2007 Pdf, 382 kB.

Beslut och skötselplan utvidgning naturreservatet Båsbergen 2009 Pdf, 1.6 MB.

Hitta hit

Båsbergen ligger ca 10 km nordväst om Fjugesta. Från E18 mellan Örebro och Karlskoga svänger du av till Lekhyttan och sedan vidare mot Kinkhyttan. Efter ca 2,8 km (från Lekhyttans bensinmack), sväng höger mot Norra Vissboda. Efter 1 km, tag av åt vänster in på liten grusväg. Efter 400 m på denna så når du fram till reservatet; gå gärna denna sträcka. Som vandrare på Bergslagsleden så passerar du genom reservatets sydspets.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, tälta grön. Rida, cykla gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss