Tåsta

Spenslig vit blomma med block i bakgrunden

Hällebräcka. Foto: Daniel Gustafson

I den bergiga skogen i naturreservatet Tåsta hittar du många kräsna växter och svampar som trivs i den kalkrika marken. I reservatet finns flera tydliga spår efter kalk- och marmorbrott som numera är populära vattenhål för den större vattensalamandern. Tänk på att hålla hunden kopplad i betesmarkerna!

Kargt men ändå artrikt

På flera ställen i reservatet går berget i dagen med hällar och klippor. I denna torra och varma miljö klarar sig bara riktigt tåliga arter. Men den tuffa miljön till trots är dessa hällar artrika miljöer, där många kalkgynnade växter trivs, som exempelvis hällebräcka, bergmynta, svartbräken och gaffelbräken.

Bland orkidéer och svampar

Artrikedomen är även stor bland både svampar och orkidéer. Håll utkik efter violgubbe, raggtaggsvamp och sammetstaggsvamp, samt orkidéer som nattviol, skogsknipprot och spindelblomster. Kalken påverkar även de små kärren i området, så kallade rikkärr. Där trivs arter som ormtunga och den lilla orkidén knottblomster.

Marmorbrott och järnåldersgravar

Tusenåriga gravar i reservatets östra del vittnar om att denna trakt varit bebodd av människor sedan järnåldern (500 f.Kr-1050 e.Kr.). De många vattensamlingarna döljer gamla kalk- och marmorbrott. Till en början bröts den vita stenen främst för kalktillverkning. Vid 1950-talet blev stenen eftertraktad som byggnadssten, marmor. Den sista marmorn bröts i reservatet så sent som år 1998. I Evighetsgruvan bröts silvermalm under 1700-talet. En varggrop i reservatets mitt berättar om äldre tiders vargjakt.

Gammelskog och skogsbete

Större delen av skogen i reservatet får sköta sig själv och bli naturskog. Med tiden kommer både död ved och gamla träd att öka i reservatet, till glädje för en mängd olika svampar, lavar, insekter och fåglar. Förr gick boskapen från närliggande byar på fritt bete i skogen. Idag betas delar av reservatet för att skapa öppna och solbelysta miljöer. Ett varierat bete gynnar en rad ovanliga växter och svampar i reservatet.

Ta bussen till reservatet

Till Tåsta kan du ta dig med hjälp av Länstrafikens buss 322 som stannar strax väster om reservatet, vid hållplatserna Hagaby skola eller Backa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2006
Areal: 121 hektar
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Delar av området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Tåsta Pdf, 1.4 MB.

Hitta hit

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00