Stenön

Tallskog med lavar, mossor och ris på marken. Stora stenar.

Stenön. Foto: Emil Andersson Pagstedt.

Ute i myrmarkerna i naturreservatet Stenön ligger en blockig fastmarksholme med gammal granskog. Den höga luftfuktigheten gör platsen till en god livsmiljö för många lavar. På mossen kan du stöta på färggranna tuvor av gul och röd parasollmossa.

Som en urskog

Reservatet utgörs dels av fastmarksholmen Stenön, dels av Tärnmossens norra del. Själva Stenön är bildad av grovblockig morän och det finns flera stora flyttblock. Granskogen har utvecklats fritt under lång tid och många träd är draperade med hänglavar. Vindfällen och lågor ligger kors och tvärs i skogen. Alltsammans gör att det är svårt att ta sig fram i terrängen.  

Räddad av en höststorm

I trakten berättas att det var nära att skogen på Stenön blev nerhuggen på 1940-talet. En svår höststorm hejdade dock arbetet och därefter glömdes den planerade avverkningen bort.  

Fuktigt

Hög luftfuktighet, god ljusinstrålning och mycket död ved gör att det finns många sorters svampar och lavar. Kötticka orsakar brunröta och växer på murkna lågor av gran. Den kräver konstant hög luftfuktighet för att trivas. Även skuggblåslav behöver fuktig miljö. Den växer på stenblockens mossiga lodytor och föredrar skuggiga lägen.  

Solparasoller

Ute på myren öster om Stenön kanske du har turen att få syn på två storvuxna och särpräglade mossor, gul respektive röd parasollmossa. Båda vill ha det fuktigt och de växer vanligen på älgspillning. Ibland ser man dem blandade om vartannat. Parasollerna är de utplattade sporkapslarna som kan vara upp till 1,5 cm breda, men papperstunna och kortlivade. Från parasollen avges en odör som är mycket lockande för vissa flugor. Samtidigt som flugan slickar i sig det illaluktande sekretet, fastnar mossans taggiga sporer och flugorna för dem vidare till färsk spillning där de växer upp till nya mossplantor.

Tillgänglighet

Stenön hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Hallsberg
Bildat år: 2009
Areal: 47 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Stenön Pdf, 1.5 MB.