Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Råsvalen

Stående och liggande trädstammar i skog

Råsvalen. Foto: Astrid Andersen

Råsvalens naturreservat tillkom redan 1965 för att skydda den 130-åriga granskogen i branten ner mot sjön Råsvalen. Bland de gamla granarna finns spridda, grova aspar. I reservatet kan boende och andra nära Lindesberg uppleva hur riktigt gammal granskog ser ut.

Ravinlandskap

Landskapet i naturreservatet Råsvalen är spännande, med flera djupa raviner. Den största av dem är mer än tio meter djup. Raviner bildas i finkorniga mineraljordar, som i vårt land vanligen avsatts som sediment av någon forntida isälv vid den senaste istidens slut. Raviner har ofta en rik växtlighet, så är också fallet med ravinsystemet i Råsvalen. Här finns växter med en huvudsakligen sydlig utbredning i Sverige och länet, som t ex skogsalm, skogslind, hassel, skogstry, gullpudra, strutbräken, blåsippa, dvärghäxört, tibast, tandrot och storrams. Bland de mer storväxta mossorna på marken är hasselmossa, kranshakmossa, skogshakmossa och mörk husmossa vanliga och typiska för miljön i raviner som är bevuxna med gammal skog.

Skyddades 1965

Fredandet av området föregicks av ett besök av representanter för den Kungliga vetenskapsakademins kommitté för naturskydd, i maj 1964. Kommittén avlämnade ett yttrande som tillstyrkte fridlysning av området som man ansåg vara ett ”synnerligen vackert och vetenskapligt värdefullt exempel på ängsgranskog.” Kommittén förordade även förbud mot alla former av skogsavverkning. Syftet med reservatsbildningen är att bevara vegetationstypen ängsgranskog och dess artrika flora. Skogen, som är påverkad av gallring och bortförsel av gamla, döda träd, är lämnad för fri utveckling. De döda träden bildar viktiga miljöer för skalbaggar och många hackspettsarter. Viss naturvårdande huggning av gran kan förekomma i det centrala lövträdsdominerade området, för att gynna lövträd och värmekrävande växter. En stig leder i kanten av reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • plocka eller gräva upp växter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 1965

Areal: 7 hektar

Markägare: Lindesbergs kommun

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Lindesbergs kommun

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240076 Råsvalens naturreservat

Beslut bildande naturreservatet Råsvalen Pdf, 124.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Råsvalen Pdf, 16 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240076 Råsvalens naturreservat (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Lindesberg, följ Molinders väg norrut längs Bottenån till en vändplan strax söder om R68 där man kan parkera. En liten sämre väg går sen under riksvägen och man kommer fram till reservatet och Andersvik.

Lindesbergs kommun sköter reservatet

Naturreservatet Råsvalen förvaltas av Lindesbergs kommun. Det innebär att det är kommunen som sköter anordningar som stigar med mera i naturreservatet.

Kontakta Lindesbergs kommun telefon 0587-55 00 40

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, paddla grön

Kontakt

Lindesbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss