Västansjö

Skog med tallar och granar på lav och mossklädd mark

Västansjö. Foto: Åsa Forsberg

Naturreservatet Västansjö är en trolsk liten gammelskog. Variationsrikedom är det som kännetecknar en gammal skog, med träd i olika åldrar såväl som död ved. Här finns både torra hällmarker och blöta sumpmarker.

Gammelskogens variationsrikedom

Västansjö är en naturskogslik barrskog med många gamla träd. Medelåldern på träden i områdets centrala delar är cirka 130 år. Inslag finns av både tall och gran i åldrar över 200 år. Gamla lövträd, särskilt asp, förekommer spridda i relativt stort antal. Utmärkande är kraftigt utvecklade hänglav-samhällen, en tämligen god tillgång på död ved samt senvuxna träd på hällmarker och ett återkommande inslag av orörda sumpskogar.

Arter som gillar fukt

Terrängen är blockig och kuperad med översilade svackor i kontrast till högläntare delar. Skogen är till stora delar orörd eller försiktigt brukad och endast i liten grad påverkad av tidigare gallring. I skogen råden en jämn luftfuktighet, vilket bland annat är en viktig orsak till att gammelgranlaven frodas i området. Men här finns många andra sällsynta arter som gillar fuktig mark såväl som gamla levande eller döda barrträd och aspar, exempelvis garnlav, lunglav och skuggblåslav.

Tillgänglighet

Reservatet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

  • plocka blommor, bär och matsvamp för eget behov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Degerfors
Beslutat år: 2018
Areal: 16 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Västansjö Pdf, 573.3 kB.

Skötselplan naturreservatet Västansjö Pdf, 887.5 kB.