Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västansjö

Skog med tallar och granar på lav och mossklädd mark

Västansjö. Foto: Åsa Forsberg

Naturreservatet Västansjö är en trolsk liten gammelskog. Variationsrikedom är det som kännetecknar en gammal skog, med träd i olika åldrar såväl som död ved. Här finns både torra hällmarker och blöta sumpmarker.

Gammelskogens variationsrikedom

Västansjö är en naturskogslik barrskog med många gamla träd. Medelåldern på träden i områdets centrala delar är cirka 130 år. Inslag finns av både tall och gran i åldrar över 200 år. Gamla lövträd, särskilt asp, förekommer spridda i relativt stort antal. Utmärkande är kraftigt utvecklade hänglav-samhällen, en tämligen god tillgång på död ved samt senvuxna träd på hällmarker och ett återkommande inslag av orörda sumpskogar.

Arter som gillar fukt

Terrängen är blockig och kuperad med översilade svackor i kontrast till högläntare delar. Skogen är till stora delar orörd eller försiktigt brukad och endast i liten grad påverkad av tidigare gallring. I skogen råden en jämn luftfuktighet, vilket bland annat är en viktig orsak till att gammelgranslaven frodas i området. Men här finns många andra sällsynta arter som gillar fuktig mark såväl som gamla levande eller döda barrträd och aspar, exempelvis garnlav, lunglav och skuggblåslav.

Tillgänglighet

Reservatet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

  • plocka blommor, bär och matsvamp för eget behov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Degerfors

Beslutat år: 2018

Areal: 16 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Västansjö Pdf, 573.3 kB.

Skötselplan naturreservatet Västansjö Pdf, 887.5 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Västansjö ligger 6 km nordväst om Degerfors, strax söder om naturreservatet Råhöjden.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss