Kulturmiljöer

Inom kulturmiljövården arbetar vi för att bevara vår kanske viktigaste historiebok – kulturlandskapet. Ett landskap fullt av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid.

Sevärda kulturmiljöer 

Sevärda kulturmiljöer sorterade per kommun

Landskapet - en resurs

Länsstyrelsens mål är att historien i landskapet ska bevaras som en resurs för framtiden, så att alla länsinvånare ska ges möjlighet att förstå den utveckling som skapat dagens samhälle. Landskapet runt omkring oss har formats av människor och deras verksamheter under årtusenden. Lämningarna i landskapet är ett källmaterial som inte kan ersättas om det förstörs. Idag finns det knappast någon del i Sverige som är helt opåverkad av människan. Vi väljer därför att kalla hela vårt land för ett kulturlandskap. Med kulturmiljöer menar vi mindre områden i detta landskap, områden som kan vara typiska för vissa tider eller innehålla spår från olika tidsperioder.

Bevakar kulturhistoriska värden

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att länets kulturmiljöer bevaras och brukas på bästa sätt. När vägar och andra större anläggningar planeras i länet, bevakar vi att värdefulla kulturmiljöer skyddas så långt det är möjligt. Utifrån Kulturmiljölagen och Miljöbalken hanterar Länsstyrelsen frågor om skydd och tillstånd som rör fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, begravningsplatser och kulturreservat. Vi bevakar även de kulturhistoriska värdena i länets kulturmiljöer som är av riksintresse.