Arvaby

Halvöppen skogsmiljö med liggande döda trästammar på marken

Arvaby. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Arvaby består av en kalkbarrskog med spår efter skogsbete som gränsar till Garphyttans nationalpark.

Variationsrik kalkbarrskog

Naturreservatet Arvaby består av en kalkbarrskog av samma typ som den angränsande skogen i Garphyttans nationalpark. Skogen är försiktigt plockhuggen och har en flerskiktad och luckig struktur som påminner om en ålderdomlig skogsbetesmark. Längst i norr finns en mindre sumpskog med bland annat ask, al och gran. Hela objektet är tydligt kalkpåverkat, därför hittar vi många kalkanknutna svamp- och kärlväxter, som blodsopp, kungsspindling, blåsippa och trolldruva. Ett område invid nationalparken innehåller en stor andel död ved av gran, troligen efter angrepp av honungsskivling och granbarkborre, vilka förekommer i stor utsträckning inne i parken.

Bergslagsbygd

Reservatet ligger på den så kallade Lekebergsplatån, en trappavsats mellan slättbygden och de högre liggande Kilsbergen. Traktens byar och gårdar växte huvudsakligen fram som en del av traktens bergshantering. Odlingen kom här i andra hand medan järnhanteringens stora behov av dragdjur krävde omfattande ängsmarker, bland annat i den intilliggande Garphyttans nationalpark. På häradskartan från 1860-tal består reservatsområdet av barrskog. I omgivningarna finns ängsmark i norr och åker i öster. Det är sannolikt att skogen har nyttjats för skogsbete fram till mitten av 1900-talet. Ekonomiska kartan från 1950-tal visar på en ganska gles och luckig skog.

Här hittar du information om Garphyttans nationalpark Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla eller rida,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.​

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Beslutat år: 2016
Areal: 7,8 hektar
Markägare: enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Arvaby Pdf, 618.4 kB.

Skötselplan för naturreservatet Arvaby Pdf, 829.2 kB.