Arvaby

Halvöppen skogsmiljö med liggande döda trästammar på marken

Arvaby. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Arvaby består av en kalkbarrskog med spår efter skogsbete som gränsar till Garphyttans nationalpark.

Variationsrik kalkbarrskog

Naturreservatet Arvaby består av en kalkbarrskog av samma typ som den angränsande skogen i Garphyttans nationalpark. Skogen är försiktigt plockhuggen och har en flerskiktad och luckig struktur som påminner om en ålderdomlig skogsbetesmark. Längst i norr finns en mindre sumpskog med bland annat ask, al och gran. Hela objektet är tydligt kalkpåverkat, därför hittar vi många kalkanknutna svamp- och kärlväxter, som blodsopp, kungsspindling, blåsippa och trolldruva. Ett område invid nationalparken innehåller en stor andel död ved av gran, troligen efter angrepp av honungsskivling och granbarkborre, vilka förekommer i stor utsträckning inne i parken.

Bergslagsbygd

Reservatet ligger på den så kallade Lekebergsplatån, en trappavsats mellan slättbygden och de högre liggande Kilsbergen. Traktens byar och gårdar växte huvudsakligen fram som en del av traktens bergshantering. Odlingen kom här i andra hand medan järnhanteringens stora behov av dragdjur krävde omfattande ängsmarker, bland annat i den intilliggande Garphyttans nationalpark. På häradskartan från 1860-tal består reservatsområdet av barrskog. I omgivningarna finns ängsmark i norr och åker i öster. Det är sannolikt att skogen har nyttjats för skogsbete fram till mitten av 1900-talet. Ekonomiska kartan från 1950-tal visar på en ganska gles och luckig skog.

Här hittar du information om Garphyttans nationalpark Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla eller rida,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.​

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Örebro

Beslutat år: 2016

Areal: 7,8 hektar

Markägare: enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Arvaby Pdf, 618.4 kB.

Skötselplan för naturreservatet Arvaby Pdf, 829.2 kB. 

Hitta hit

Naturreservatet Arvaby gränsar till Garphyttans nationalpark, knapp 4 km nordväst om Vintrosa.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss