Kvinnerstatorp

Vita blommor

Hällebräcka. Foto: Länsstyrelsen

I naturreservatet Kvinnerstatorp möter du en spännande skogsmiljö präglad av kalk. Hällebräckan är en av de kräsna arter som trivs i området just på grund av den kalkrika berggrunden. I Kvinnerstatorp har man även brutit kalksten, vilket lämnat en hel del spår och lämningar efter sig.

Artrik kalkskog

Här i Kvinnerstatorp har ett område med barrskog och blandskog på kalkrik mark skyddads för framtiden. Att det finns kalk marken märks tydligt i områdets växtlighet som är mycket artrik. Här hittar du många växter och svampar som föredrar eller rent av kräver att det finns mineraler som kalk i marken där de växer. Blåsippa, purpurknipprot, skogsknipprot och hällebräcka är några exempel på den rika örtfloran. Bland svamparna hittar vi rariteter som blek rotskål, raggtaggsvamp, violgubbe, taggfingersvamp och brandtaggsvamp. I Kvinnerstatorp har kalksten brutits från slutet av 1800-talet fram till år 1976. Det finns därför gott om spår och lämningar efter kalkbrytningen inom området, som exempelvis avbanade ytor och skrotstenstippar.

Örebro ansvarar för hällebräckan

Hällebräckan är en liten fager växt som bara finns här i Skandinavien, främst runt de stora mellansvenska sjöarna. Länsstyrelsen i Örebro län har ett extra stort ansvar att se till att arten bevaras och inte minskar i antal. Hällebräckan är en korsning (hybrid) mellan klippbräcka och grusbräcka och trivs bäst på kalkhällar och områden med mycket tunnt jordlager. Den har svårt att tävla med andra växter och klarar sig bara där brand, bete eller annat slitage hjälper till att hålla tillbaka andra, mer snabbväxande arter tillbaka. Hällebräckan blommar i maj-juni med vita blommor som liknar mandelblom.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar markerade i beslutskartan,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar och cykelvägar markerade i beslutskartan,
 • medvetet störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär-, matsvamp- och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Örebro

Beslutsår: 2022

Areal: 23,5 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Kvinnerstatorp Pdf, 1.2 MB.

Skötselplan naturreservatet Kvinnerstatorp Pdf, 1 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Kvinnerstatorp liggger cirka 12 km norr om centrala Örebro.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss