Malingsbo-Kloten

Utsikt över snöigt skogslandskap

Naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten är ett höglänt och kuperat barrskogsområde beläget i de centrala delarna av Bergslagen.

Naturvårdsområde

Malingsbo-Kloten är inte ett naturreservat utan ett naturvårdsområde, med ett betydligt svagare skydd för naturen än vad som är fallet i de flesta naturreservat. Därför pågår t ex ett aktivt skogsbruk inom Malingsbo-Kloten. Endast mindre delar av skogen är äldre skog med höga naturvärden. Några av de allra finaste gammelskogarna har därför skyddats genom att de ombildats till naturreservat, något som t ex är fallet med reservaten Södra Sandsjöåsen och Långa tjärnarna. Dessa reservat ingår inte längre i naturvårdsområdet, även om man vid en första blick på kartan kan få det intrycket.

Naturvårdsområdet sträcker sig även in i Västmanlands och Dalarnas län.

Malingsbo Kloten i Dalarnas län

Malingsbo Kloten i Västmanlands län

Utredning pågår

Naturvårdsområden kunde förr bildas med stöd av naturvårdslagen. Möjligheten försvann när naturvårdslagen och en del annan lagstiftning omarbetades och inlemmades i Miljöbalken. Eftersom naturvårdsområdet har en oklar status har Länsstyrelserna i Dalarna, Västmanland och Örebro nyligen initierat en process för att utvärdera Malingsbo-Klotens fortsatta behov av skydd och förvaltning.

Höglänt område

Området ligger på gränsen mellan de tre länen Dalarna, Västmanland och Örebro. I Örebro län ligger Malingsbo-Kloten inom Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. Området är av riksintresse för friluftslivet och skyddades 1981. Vanliga friluftsaktiviteter är skridskoåkning, skidåkning, fiske och jakt. Området ägs av Sveaskog AB som upplåter jakt och fiske, samt förvaltar området med avseende på anordningar för besökare. Huvuddelen av området ligger över högsta kustlinjen och domineras av moränklädda höjder, med mycket litet inslag av kala bergstoppar. Inom området finns källflödena till flera av Mellansveriges stora vattendrag och området är rikt på tjärnar och sjöar. Här finns också ett stort antal små och medelstora myrmarker.

Bergslagsbygd

Fyra århundraden av bergsbruk, järnhantering, jordbruk och framför allt skogsbruk har satt sin prägel på områdets vegetation och bebyggelse. Kalhyggesbruket dominerar dagens landskapsbild, men mindre delar av det gamla odlingslandskapet hålls fortfarande i hävd. Endast enstaka byggnader samt ruiner och andra lämningar återstår av bergsbrukets och järnhanteringens anläggningar.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 I naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten är et förbjudet att:

  1. skada mark eller växtlighet till exempel genom att gräva upp örter, fälla levande eller döda träd eller skada levande träd genom att bryta kvistar,
  2. medföra lös hund på badplatser och andra anläggningar eller på spår och leder,
  3. framföra snöskoter eller annat översnöfordon annat än på särskilt markerade skoterleder,
  4. framföra motorbåt annat än på härför anvisade sjöar samt att där framföra motorbåt med högre fart än 5 knop med undantag för särskilt anvisade områden för vattenskidåkning,
  5. framföra bil eller annat motordrivet fordon annat än på vägar som är upplåtna för sådan trafik (vägar som ej är upplåtna är markerade med förbudsskylt),
  6. ställa upp husvagn över natt annat än på anvisade platser och då högst i två dygn,
  7. tälta under längre tid än två dygn på samma plats,
  8. göra upp öppen eld annat än på anvisade och särskilt iordningställda eldplatser,
  9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Av ovanstående förbud gäller inte tidsbegränsningen i punkterna 6 och 7 inom Stora bäckens campingplats eller på annan avgiftsbelagd uppställningsplats för tält och husvagnar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Naturvårdsområde

Areal: Inom Örebro län omfattar naturvårdsområdet en areal av drygt 14 000 hektar. Totalt omfattar Malingsbo-Kloten en areal av cirka 50 000 hektar varav 46 000 hektar land.

Förvaltare: Sveaskog AB, med visst ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Dalarna.

Markägare: Huvuddelen av naturvårdsområdet (cirka 95 %) ägs av staten genom Sveaskog AB. Övriga delar ägs av ett stort antal enskilda markägare, bolag, stiftelser och kommuner.

Beslut och skötselplan naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten Pdf, 734.9 kB.

Hitta hit

Området ligger i centrala Bergslagen, inom den triangel som bildas av riksvägarna 50, 65 och 68 samt mellan tätorterna Kopparberg, Ludvika, Smedjebacken, Fagersta och Skinnskatteberg. I Örebro län ligger Malingsbo-Kloten inom Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda, paddla, rida, cykla grön. Tälta gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss