Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dunderklintarna

myr med öppen vattenspegel och barrskog i bakgrunden

Kosimsmossen. Foto: Jim Hellquist

Naturreservatet Dunderklintarna är ett stort vildmarksområde med gammelskog och myrar. Med lite tur kan du här stöta på både järpe och tretåig hackspett. På våren spelar orrarna ute på Dammsjömossen. Reservatet är också rikt på kulturlämningar som visar att skogen inte alltid varit så orörd som idag.

Spår efter traktens bergsbruk

Här finns gott om lämningar efter koltillverkning från bergsbruket som har präglat området i många hundra år. De flesta av dessa kolbottnar är från perioden 1890- 1925. Kolet användes bland annat vid framställning av järn, vilket reservatets gamla gruvhål visar spår av. Skogen har förblivit orörd sedan kolvedhuggningen upphörde. Detta förklaras av bergsbrukets skiftande ägoförhållanden, då marken varit uppdelad mellan många olika parter. Under de senaste 100 åren har skogen kunnat utvecklas mot ett alltmer naturskogslikt tillstånd.

I sydöst gränsar Dunderklintarna till naturreservatet Svenshyttan

Här växer flera ovanliga lavar

På höjderna växer mager och senvuxen tallskog och marken är täckt av kråkbär, blåbär och lingon. I sluttningar och sänkor finns mer näringsrik mark, med stora granar och grov asp. Inslaget av stående och liggande döda träd är stort vilket gynnar en rad sällsynta arter. Däribland de vedlevande svamparna ullticka och gränsticka. Här finns också kattfotslav och garnlav som exempel på ovanliga lavar som kräver orörd skog.

Här trivs järpen

Fågellivet kännetecknas av vildmarkens och gammelskogens arter. Kungsörn och tretåig hackspett har observerats, flera tjäderspel finns i området och om våren spelar orrarna på Dammsjömossen - en stor orörd mosse som ingår i reservatet. Även järpen, vår minsta skogshönsart, förekommer i området.

Jönsamossen

Vid Jönsamossen i reservatets norra del finns lämningar efter ett torp, Jönsatorpet, som gett namn åt mossen. Kvar idag finns bara en stor stenhög samt rester av en stensatt jordkällare.

Tillgänglighet

Dunderklintarna hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar förutom Bergslagsleden som sträcker sig in i reservatets norra och västra delar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • göra upp eld, annat än på iordningställda platser,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av mossor och lavar, samt svampar som växer på träd eller död ved,
  • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller andra ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lekeberg och Örebro

Bildat år: 2006, utökat 2009

Areal: 247,5 hektar

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket samt enskilda.

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: del av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240132 Dunderklintarna

Beslut bildande naturreservatet Dunderklintarna 2006 Pdf, 461.2 kB.

Beslut utvidgning naturreservatet Dunderklintarna 2009 Pdf, 1.8 MB.

Skötselplan naturreservatet Dunderklintarna Pdf, 1.7 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240132 Dunderklintarna (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Dunderklintarna ligger i Lekebergs kommun. Reservatet är tillgängligt till fots från flera håll.Lättast är att gå in via Bergslagsleden från väster eller öster. Kortaste biten till fots har man från väster. Från E18 åker man via Leken och Klunkhyttan på vägen som passerar Torptjärn mot Villingsbergs skjutfält. Bergslagsleden leder in mot reservatet, där vägen korsar gränsen till skjutfältet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss