Övre Nittälvsdalen

vattendrag som rinner genom barrskog

Övre Nittälvsdalen. Foto: Kjell Store

Nittälven är en populär kanotled som paddlas av många kanotister varje år. De flesta startar från Uvbergsbron och paddlar söderut. Partierna uppströms är smalare, grundare och innehåller fler forsavsnitt.

Naturreservaten i Nittälvsdalen

Utmed vattendraget Nittälven sträcker sig ett stort, sammanhängande vildmarksområde med många naturreservat.

Nittälvsdalen - ett kluster av naturreservat

Oreglerad älv

Nittälven är en av de få helt oreglerade älvarna i vårt län. Det gör att områdets naturtyper är unika, bland annat de örtrika granskogar som kantar älvstränderna. Nittälvsdalen är sedan länge känd för sin naturskönhet och sina stora naturvärden. Naturen i dalgången är en mosaik av naturskogar med lövträd, hedskogar, fastmarksängar, översilningsängar, kärr och strandängar (så kallade raningar). Både hackspettar och skogsfåglar, som järpen, hittar här fina områden att leva i. Här finns goda häckningsmöjligheter för bland annat slaguggla, skogsfågel och hackspettar.

Spår efter höskörd och flottning

Vid det övergivna torpet Staggen växer fjälltoltan på flera platser. Det är en nordlig blomväxt, vanlig i fjällbjörkskogar, som här befinner sig på sin sydliga utbredningsgräns Sverige. I den fuktiga sluttningen trivs också sydliga arter som strutbräken, underviol och gullpudra. Slåtterblomman och ängsvädd visar på att detta är gamla slåttrade ängsmarker. Spår efter bäver kan ses i närheten av älven. Dalgången har under långliga tider utnyttjats av ortsbefolkningen för ängsslåtter i kanten av älven. Rester av gamla hölador kan ännu ses i området. Nittälven användes ett par hundra år för timmerflottning under vårfloden. För att stockarna skulle flyta fram lätt rensades älven på uppstickande stenar. En stor del av vattendraget har restaurerats genom att stenar och grus återförts till älvfåran. En sträcka av älven norr om Bottenbo har lämnats och där kan du ännu se tydliga flottningslämningar.

Hotade arter

I området finns ett stort antal djur och växter som är knutna till den försvinnande naturliga urskogsartade skogen. Många av dessa är hotade på grund av det moderna skogsbrukets metoder, effektivitet och högt uppdrivna krav på ekonomisk vinst. Bland dessa hotade arter som finns i reservatet kan nämnas: violettgrå tagellav, en busklav som återfinns intrasslad i grenarna på gamla granar, rosenticka, en svamp som lever av döda liggande granar, skalbaggarna stor flatbagge och mindre flatbagge, som lever i veden av döda träd och på tickor. Bland fåglarna hotas särskilt den tretåiga hackspetten av den minskande ytan av äldre granskog i landet. Ännu så länge kan den påträffas i Övre Nittälvsdalen.

Internationellt värdefullt Ramsarområde

Sverige har utsett Nittälven som ett Ramsarområde där bland annat naturreservatet Övre Nittälvsdalen ingår. Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal med syfte att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de mest värdefulla våtmark- och vattenmiljöerna i landet som Ramsarområden och se till att de bevaras.

Tillgänglighet

En markerad stigrunda sträcker sig utmed båda sidorna om älven i reservatet. Vid parkeringen finns en rastplats med eldstad.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta så att veden räcker till kommande besökare. Vi fyller regelbundet på vedförråden men kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med grenar och annan död ved från skogen i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • köra motorfordon

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg

Bildat år: 2004

Areal: 84 hektar

Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240107 Övre Nittälvsdalen

Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet Nittälven (ramsar.org) Länk till annan webbplats.

Beslut och skötselplan naturreservatet Övre Nittälvsdalen Pdf, 1.8 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240107 Övre Nittälvsdalen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Uvbergsbron, ta en liten skogsväg norrut. Efter 4,7 km, ta vänster. Parkera efter 1,4 km.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda, tälta grön. Rida, cykla gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss