Boramossen

Gles tallskog

Boramossen. Foto: Emil Pagstedt Andersson

I naturreservatet Boramossen är det den döda veden som ger skogen sin speciella karaktär och det är ett gott livsrum för den tretåiga hackspetten. I områdets höga luftfuktighet trivs också många sällsynta vedlevande lavar och mossor.

Huller om buller

Boramossen består av en mosaik av kärr, skogs- och myrmarker som genomslingras av Grytebäcken. På mossen växer en gles tallskog med doftande skvattram och längs bäcken en äldre sumpskog med björk, klibbal och gran där många träd står på höga socklar. I södra halvan av reservatet finns det gott om lågor, torrträd och högstubbar. Många av träden har dött vid översvämningar och skapat en skog med mycket stående död ved längs bäcken.

Fuktälskare

Trots att Boramossen tidigare påverkats av skogsbruk har området höga naturvärden knutna till naturskog, död ved och hög luftfuktighet. Här finns en rik förekomst av de rödlistade arterna vedtrappmossa och dvärgbägarlav som visar på lång trädkontinuitet. Vedtrappmossa växer på murken ved som börjat spricka upp men inte blivit för mjuk. Den gråbruna dvärgbägarlaven växer nästan uteslutande på gammal hård ved.

Krypälskare

I skogar som den här trivs den tretåiga hackspetten. Den livnär sig framför allt på insekter som den fångar genom att hacka eller peta i barken på döda eller starkt skadade träd. Typiskt för arten är att den ”ringar” granar, det vill säga att fågeln hackar små hål runt stammen där den suger sav. Den tretåiga hackspetten har sin sydligaste utbredning i de här trakterna, numera förekommer den främst i norra Sverige.

Strax intill Boramossen ligger naturreservatet Vargavidderna

Tillgänglighet

Boramossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Laxå

Bildat år: 2009

Areal: 75,1 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Boramossen Pdf, 1.8 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Boramossen ligger i Laxå kommun, ca 6 km nordväst om tätorten Laxå och strax nordost om naturreservatet Vargavidderna.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön, rida, tälta, cykla gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss