Lundby äng

Lövskog i spirande vårgrönska. Mellan träden skymtar en sjö

Utsikt över Vibysjön från Lundby äng Foto: Michael Andersson

I naturreservatet Lundby äng hittar du ett spännande lövskogsområde med strandängar i västra strandkanten av Vibysjön. Här kan du spana efter såväl svampar och växter som kulturhistoriska lämningar från olika tider. En hårdgjord vandringsled löper från norr till söder genom naturreservatet och här finns flera rastplatser med fin utsikt.

En kulturbygd

Naturreservatet Lundby äng ligger i kanten av en bördig slättbygd med lång historia. Redan under förhistorisk tid var denna del av Närkeslätten både uppodlad och bebodd av människor. Ett gravfält i reservatets mitt vittnar om några av områdets tidiga bosättare. Även områdets många ekar och andra så kallade ädla lövträd som ask, alm och fågelbär, kan sägas vara en rest från forna tiders långt mer vidsträckta ädellövskogar. Sedan 1500-talet har en prästgård legat uppe på rullstensåsen som löper längs Vibysjöns västra sida. Namnet Lundby tyder på att det även vid den tiden fanns gott om lövträd på platsen. Markerna i den branta sluttningen ner mot sjön har under lång tid brukats som betesmark till prästgårdens boskap. På kartor från mitten av 1800-talet är ytorna inom reservatet benämnda kohagen, skogen och hästhagen. Sedan betet upphört har området sakta vuxit igen och består idag till största delen av lövskog. Här hittar du ädellövträd som ask, fågelbär, skogsalm, skogslönn och skogsek, jämte mer vanliga lövträd som asp, björk, hägg, klibbal och rönn.

Prästens park

Den ovanligt trädgårdsintresserade kyrkoherden Gustaf Wilhelm Gumaelius flyttade in på Lundby prästgård år 1833. Under sina 20 år i församlingens tjänst omvandlade han åsen kring prästgården till en ryktbar park- och trädgårdsanläggning. En del av parkanläggningen sträckte sig via en rosenkantad promenadgång ner i sluttningen mot sjön, i nuvarande reservatets norra del. Här fanns då slingrande promenadstråk kring en trädklädd kulle. Denna del av parken fick namnet Johanneslunden, eftersom den blev färdigställd under en midsommardag. På samma åskulle hittar vi idag ett flertal grova lövträd. I området finns även en hel del trädgårdsväxter som minner om den forna parken, som vintergröna, krollilja, kirskål och blåstjärnor. Stenskodda rester visar var några av de äldre stigarna fanns. På Gumaelius tid låg Johanneslunden alldeles intill sjöstranden, till skillnad mot idag då ett brett vassområde tagit plats mellan lunden och öppet vatten.

Läs mer om byggnadsminnet Lundby prästgård

Svampar högt och lågt

En gammal lövskog är en variationsrik och idag ovanlig naturtyp. Här samsas många olika trädslag såväl som träd i olika åldrar och även döda träd, där många olika växter och djur hittar sin fristad. För att inte tala om svampar, något det finns det gott om här reservatet. Många är dessutom sällsynta, som exempelvis koralltaggsvamp, finporing, trådticka, kandelabersvamp, trollhand, fläckticka och guldyna. I reservatets mitt finns en stor grop som troligen är ett gammalt grustag, men skulle även kunna vara ett minne från inlandsisen i form av en så kallad dödisgrop. På åskrönet runt gropen löper en äldre vägsträckning som kantas av enstaka, grova skogsekar. Den som vandrar förbi gropens norra ände har svårt att missa Prästatallen, en ovanligt grov tall som mäter mer än 4 meter i omkrets och skyddades som naturminne redan 1941.

Strandängar på återtåg

Vibysjön är en typisk slättsjö, rik på näring som får fisk och växtlighet att frodas. Ja faktiskt så näringsrik att sjön håller på att växa igen. Sedan äldre tiders slåtter och bete upphört har sumpskog och vass vuxit allt längre ut i sjön. Ett tillstånd som har förstärkts genom flera sjösänkningar och reglering av vattenståndet. I den sumpiga strandskogen hittar vi lövträd som tål lite blötare förhållanden, som klibbal, björk, hägg och sälg. Inom naturreservatet kommer olika åtgärder att genomföras framöver för att återskapa trädbevuxna betesmarker och öppna strandängar. Den gamla blandskogen längre upp i sluttningen kommer restaureras till ett skogsbete med öppna gläntor. Även i bladvassen kan åtgärder komma att genomföras för att gynna fågellivet, som exempelvis öppna upp vassgator.

Fågelparadis

Gillar du fåglar är Vibysjön och Lundby äng en bra plats att besöka. Här rastar sångsvan, gäss, änder, vipor, lärkor och vadare, medan rördrom fiskgjuse, gråhäger och knölsvan häckar vid sjön. Kanske hör du rördrommens dova tutande från vassen, där den med sin välkamouflerade fjäderdräkt är svårt att upptäcka bland alla vasstrån. Andra fåglar som trivs i vassen är skäggmes, brun kärrhök, rörsångare, sävsångare, trast­sångare och sävsparv. Så glöm inte kikare när du kommer på besök!

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • elda annat än på av förvaltaren eventuellt anvisad plats och då endast medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor, svampar eller lavar,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg, på isbelagd sjö eller på öppet vatten,
 • cykla annat än på hårdgjord stig, bilväg eller isbelagd sjö,
 • rida annat än på bilväg eller på isbelagd sjö,
 • medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd,
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla permanenta spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande

Men det är tillåtet att:

 • plocka matsvamp och blommor (utom fridlysta arter).

Serviceinformation

 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Hallsberg
Beslutsår: 2021
Areal: 48,8
Markägare: Strängnäs stift
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Lundby äng Pdf, 1 MB.

Skötselplan naturreservatet Lundby äng Pdf, 4.2 MB.