Saxhyttan

Saxhyttan är ett kommunalt naturreservat som består av ett litet frodigt lövskogsområde med en spännande flora. Syftet med reservatet är att långsiktigt bevara såväl biologisk mångfald i lövskog som möjligheter till friluftsliv i ett tätortsnära skogsområde. Särskilt avses mossor, lavar, svampar och insekter som är knutna till lövträd och död ved.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Plocka gärna matsvampar, men låt lavar, mossor och vedlevande svampar få växa fritt.
  • Skada inte levande eller döda träd.
  • Håll hunden kopplad.
  • Gör inte upp eld.
  • Framför inte motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Hällefors kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2007
Areal: 5,2 hektar
Markägare: Hällefors kommun
Reservatsbildare: Hällefors kommun
Förvaltare: Hällefors kommun