Latorpsängarna

öppen betesmark i full sommargrönska

Betesmarken i Latorpsängarna. Foto: Rolf Wedding

Naturreservatet Latorpsängarna lockar hundratals besökare varje år i månadsskiftet maj–juni, då den praktfulla orkidén guckusko blommar i stort antal.

Guckuskon trivs i kalkrik jord

Latorpsängarna ligger på en berggrund som består av kalksten. Jorden här är därför kalkrik, vilket påverkar områdets växtlighet. Här finns arter som trivs extra bra, eller till och med är beroende av att det finns kalk i jorden. Områdets främsta kändis är guckuskon som förr var allmän här i trakten. Just här i reservatet är den inplanterad i modern tid. Guckuskon finns framför allt i den skogbevuxna Kantängen, där också gullvivor och blåsippor finns i stort antal samt bland annat tibast, tvåblad och skogsstarr.

Årlig slåtter håller ängsmarken öppen

Närmast vägen ligger Torrängen – en sluttning mot syd med öppen ängsmark och buskar. Här växer bland annat jordtistel, darrgräs, sommarfibbla, buskviol, rödkämpar, rosettjungfrulin och ormbunken ormtunga. För att hålla området öppet och gynna guckusko och andra ängsväxter, sköts torrängen och sydöstra delen av kantängen med årlig slåtter i månadsskiftet juli-augusti.

Gammalt kalkbrott

Fram till början av 1900-talet bröts kalksten och den underliggande alunskiffern i området öster om reservatet. I norra delen av Kantängen finns ett gammalt vattenfyllt kalkbrott som i dag ger livsrum åt grodor och salamandrar. En skyltad stig har iordningställts av Latorps byalag. Stigen börjar på andra sidan vägen vid reservatsparkeringen.

Djurliv med variation

Vid Latorpsängarna finns även många sorters fåglar och insekter, bland annat flera dagfjärilar. På Torrängen trivs fåglar som törnskata, törnsångare, stare och hämpling. Bland träden i Kantängen trivs olika sångare, som svarthätta, trädgårdssångare och grönsångare.

Tillgänglighet

Från informationsskylten vid Fyrbacken följer du en jämn stig cirka 500 meter genom Torrängen och vidare in i lövskogen. Vill du inte gå så långt finns ett rastbord i Torrängen.

Håll dig till stigen!

Såväl guckuskon som många andra ängsväxter är känsliga för tramp, så följ stigarna på din vandring genom reservatet.

Ta bussen till reservatet

Länstrafikens buss 506 stannar strax utanför reservatet, vid hållplats Gjuthuset.

Teckentolkad information

Sommarutflykter i Latorpsängarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • skada markytan
  • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada blommor och växtlighet
  • göra upp eld
  • cykla eller framföra motordrivet fordon
  • parkera annat än på anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagn

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1985

Areal: 7 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240017 Latorpsängarna

Beslut bildande naturreservatet Latorpsängarna Pdf, 164.3 kB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240017 Latorpsängarna (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Örebro, åk mot Garphyttan, ta av mot Latorp. Reservatet ligger efter några hundra meter på höger sida.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss