Latorpsängarna

öppen betesmark i full sommargrönska

Betesmarken i Latorpsängarna. Foto: Rolf Wedding

Naturreservatet Latorpsängarna lockar hundratals besökare varje år i månadsskiftet maj–juni, då den praktfulla orkidén guckusko blommar i stort antal.

Guckuskon trivs i kalkrik jord

Latorpsängarna ligger på en berggrund som består av kalksten. Jorden här är därför kalkrik, vilket påverkar områdets växtlighet. Här finns arter som trivs extra bra, eller till och med är beroende av att det finns kalk i jorden. Områdets främsta kändis är guckuskon som förr var allmän här i trakten. Just här i reservatet är den inplanterad i modern tid. Guckuskon finns framför allt i den skogbevuxna Kantängen, där också gullvivor och blåsippor finns i stort antal samt bland annat tibast, tvåblad och skogsstarr.

Årlig slåtter håller ängsmarken öppen

Närmast vägen ligger Torrängen – en sydvänd sluttning med öppen ängsmark och buskar. Här växer bland annat jordtistel, darrgräs, sommarfibbla, buskviol, rödkämpar, rosettjungfrulin och ormbunken ormtunga. För att hålla området öppet och gynna guckusko och andra ängsväxter, sköts torrängen och sydöstra delen av kantängen med årlig slåtter i månadsskiftet juli-augusti.

Gammalt kalkbrott

Fram till början av 1900-talet bröts kalksten och den underliggande alunskiffern i området öster om reservatet. I norra delen av Kantängen finns ett gammalt vattenfyllt kalkbrott som i dag ger livsrum åt grodor och salamandrar. En skyltad stig har iordningställts av Latorps byalag. Stigen börjar på andra sidan vägen vid reservatsparkeringen.

Djurliv med variation

Vid Latorpsängarna finns även många sorters fåglar och insekter, bland annat flera dagfjärilar. På Torrängen trivs fåglar som törnskata, törnsångare, stare och hämpling. Bland träden i Kantängen trivs olika sångare, som svarthätta, trädgårdssångare och grönsångare.

Tillgänglighet

Från parkeringen följer du en jämn stig cirka 500 meter genom Torrängen, som ligger precis vid vägen, och vidare in i lövskogen. Vill du inte gå så långt finns ett rastbord i Torrängen.

Håll dig till stigen!

Såväl guckuskon som många andra ängsväxter är känsliga för tramp, så följ stigarna på din vandring genom reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • skada markytan
  • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada blommor och växtlighet
  • göra upp eld
  • cykla eller framföra motordrivet fordon
  • parkera annat än på anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagn

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1985
Areal: 7 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Latorpsängarna Pdf, 164.3 kB.

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön