Malmhöjden

Närbild på fågel som sitter på trädstam

Den sällsynta tretåiga hackspetten håller till i reservatet. Foto: Fredrik Wilde

Naturreservatet Malmhöjden ligger i Karlskoga kommun, norr om Granbergsdal och öster om Kedjeåsen. Mer än hälften av Sveriges yta består av skog. De allra flesta skogarna är planterade med samma slags träd i långa rader. I Malmhöjden kan du uppleva en skog som lämnats i fred, där träden levt och dött i sin egen takt under lång tid. En skog där spillkråkan ropar och ugglor hoar.

Omväxlande natur

Terrängen i reservatet är kuperad och omväxlande med höjder, sänkor, sluttningar och små bergbranter. Överallt på marken ligger stora block. Gran är reservatets dominerande trädslag men på höjderna blir tallen vanligare. Malmtjärnsbäcken och Övartjärnsbäcken rinner genom området
och bidrar med en jämn och stabil luftfuktighet. Den fuktiga miljön gör att många mossor och lavar frodas.

Sällsynta lavar

Lavar är fascinerande små väsen. De består egentligen av två organismer, en svamp och en alg i samverkan. Svampen bygger upp laven och suger upp fukt medan grönalgen tillverkar energi med hjälp av solen. Bland reservatets fuktälskande lavar finns den ovanliga arten norsk näverlav. Det växer bara i fuktiga områden som varit skogsklädda under lång tid. På gamla aspar växer sällsyntheter som bårdlav, stuplav och aspgelelav.

Vildmarksfåglar

Reservatets grova tallar är utmärkta som hem för spillkråkan. Det är landets största hackspett och den enda som klarar av att hacka ut bohål i levande tallar. Den tretåiga hackspetten väljer ett dött eller döende träd, gärna en gran, för sitt bohål. Här i skogen har du chans att se dem båda.

Tillgänglighet

Malmhöjden hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada vegetation till exempel genom att gräva upp ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning,
 • köra motordrivet fordon,
 • elda,
 • cykla,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra inventeringar eller andra vetenskapliga undersökningar som innebär insamling eller märkning av växter och djur, framförande av motordrivet fordon i terräng, uppförande av tillfälliga anläggningar eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Karlskoga

Bildat år: 2014, utvidgat 2023

Areal: 68 ha

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Malmhöjden Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan naturreservatet Malmhöjden Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Malmhöjden ligger i Karlskoga kommun, ca 2 mil norr om tätorten Karlskoga. Från Karlskoga nås reservatet via väg 205 norrut. Vid Östra Kärne sväng höger och kör österut ett par kilometer fram till Södra och Norra Malmhöjden. Därifrån nås reservatet till fots.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss