Malmhöjden

Närbild på fågel som sitter på trädstam

Den sällsynta tretåiga hackspetten håller till i reservatet. Foto: Fredrik Wilde

Naturreservatet Malmhöjden bildades 2014 och ligger i Karlskoga kommun, norr om Granbergsdal och öster om Kedjeåsen. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor.

Omväxlande natur

Terrängen i reservatet är kuperad och omväxlande med höjder, sänkor, sluttningar och små bergbranter. Överallt på marken ligger stora block. Gran är reservatets dominerande trädslag men på höjderna blir tallen vanligare. Mitt i området slingrar Malmtjärnsbäcken fram. Bäcken bidrar med en jämn och stabil luftfuktighet vilket gör att mossor och lavar frodas.

Sällsynta lavar

Lavar är fascinerande små väsen. De består egentligen av två organismer, en svamp och en alg i samverkan. Svampen bygger upp laven och suger upp fukt medan grönalgen tillverkar energi med hjälp av solen. Bland reservatets fuktälskande lavar finns den ovanliga arten norsk näverlav. Det växer bara i fuktiga områden som varit skogsklädda under lång tid. På gamla aspar växer sällsyntheter som bårdlav, stuplav och aspgelelav.

Vildmarksfåglar

Reservatets grova tallar är utmärkta som hem för spillkråkan. Det är landets största hackspett och den enda som klarar av att hacka ut bohål i levande tallar. Den tretåiga hackspetten väljer ett dött eller döende träd, gärna en gran, för sitt bohål. Här i skogen har du chans att se dem båda.

Tillgänglighet

Malmhöjden hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • plocka, samla in eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
  • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, göra inskrift eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

att plocka bär-, matsvamp- och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Karlskoga

Bildat år: 2014

Areal: 29,2 ha

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Malmhöjden Pdf, 3.7 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Malmhöjden ligger i Karlskoga kommun, ca 2 mil norr om tätorten Karlskoga. Från Karlskoga nås reservatet via väg 205 norrut. Vid Östra Kärne sväng höger och kör österut ett par kilometer fram till Södra och Norra Malmhöjden. Därifrån nås reservatet till fots.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss