Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kroktärnarna (Kroksjöarna)

Öar av gungfly i en liten tjärn

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Kroktärnarna omfattar de två Kroksjöarna som ligger nordost om Tivedens nationalpark. Precis som Fagertärn har sjöarna skyddats på grund av sin röda näckros.

Blev ett samlarobjekt

I Kroksjöarna växer den fridlysta röda näckrosen, som upptäcktes i några av Tivedens tärnar under 1800-talet. Efter tips från allmänheten ”upptäckte” den botanikintresserade studenten Bernhard Agaton Kjellmark de ovanligt färgade näckrosorna. Ryktet spred sig snabbt och snart ville varje botanist ville ha dem i sin samling! De åtråvärda rotstockarna såldes och spreds runtom i Europa, där man nu kan se den i trädgårdar och parker. Den hänsynslösa plundringen ledde till att landshövdingen i Örebro år 1905 fridlyste samtliga näckrosor.

Åtråvärda missbildningar

Arten är den största av Europas näckrosarter och är Sveriges största vilda blomma. Blommorna finns i olika nyanser från ljust rosa till mörkrött. Att Kroksjöarnas näckrosor inte är vita beror på en mutation, det vill säga en slumpartad förändring av arvsanlagen. Troligen skedde denna mutation är i någon av Tivedens tjärnar, eller tärnar som de kallas i trakten. Förutom färgen är de röda näckrosorna precis som de vita och därför ingen egen art.

Mörkt vatten

Naturreservatet består av två små tjärnar sammanbundna med myrmark och omges av äldre barrskog. Sjöarna är dystrofa, ett vetenskapligt ord för våra vanliga brunvattensjöar. Denna sjötyp är mycket vanlig i barrskogsområden. Vattnets bruna färg kommer från humus och humussyror som bildas vid nedbrytning av barr, mossa och liknande från omgivande marker. Humusen medför ett lågt pH-värde vilket gör dessa sjöar naturligt sura och hyser en sparsam växtlighet. Förutom den röda näckrosen

Röda näckrosor hittar du även i naturreservatet Fagertärn

Tillgänglighet

Kroktärnarna (Kroksjöarna) hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon, båt eller annan farkost,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd kalka vatten.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Laxå, Askersund

Bildat år: 2017

Areal: 10 hektar, varav 3 hektar vatten

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240124 Västra och Stora Kroktärn

Beslut bildande naturreservatet Kroktärnarna Pdf, 422.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Kroktärnarna Pdf, 649.7 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240124 Västra och Stora Kroktärn (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Kroktärnarna ligger längst ner i sydöstra hörnet av Laxå kommun, cirka 3 kilometer nordost om Tivedens nationalpark.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss