Kroktärnarna (Kroksjöarna)

Öar av gungfly i en liten tjärn

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Kroktärnarna omfattar de två Kroksjöarna som ligger nordost om Tivedens nationalpark. Precis som Fagertärn har sjöarna skyddats på grund av sin röda näckros.

Blev ett samlarobjekt

I Kroksjöarna växer den fridlysta röda näckrosen, som upptäcktes i några av Tivedens tärnar under 1800-talet. Efter tips från allmänheten ”upptäckte” den botanikintresserade studenten Bernhard Agaton Kjellmark de ovanligt färgade näckrosorna. Ryktet spred sig snabbt och snart ville varje botanist ville ha dem i sin samling! De åtråvärda rotstockarna såldes och spreds runtom i Europa, där man nu kan se den i trädgårdar och parker. Den hänsynslösa plundringen ledde till att landshövdingen i Örebro år 1905 fridlyste samtliga näckrosor.

Åtråvärda missbildningar

Arten är den största av Europas näckrosarter och är Sveriges största vilda blomma. Blommorna finns i olika nyanser från ljust rosa till mörkrött. Att Kroksjöarnas näckrosor inte är vita beror på en mutation, det vill säga en slumpartad förändring av arvsanlagen. Troligen skedde denna mutation är i någon av Tivedens tjärnar, eller tärnar som de kallas i trakten. Förutom färgen är de röda näckrosorna precis som de vita och därför ingen egen art.

Mörkt vatten

Naturreservatet består av två små tjärnar sammanbundna med myrmark och omges av äldre barrskog. Sjöarna är dystrofa, ett vetenskapligt ord för våra vanliga brunvattenssjöar. Denna sjötyp är mycket vanlig i barrskogsområden. Vattnets bruna färg kommer från humusoch humussyror som bildas vid nedbrytning av barr, mossa och liknande från omgivande marker. Humusen medför ett lågt pH-värde vilket gör dessa sjöar naturligt sura och hyser en sparsam växtlighet. Förutom den röda näckrosen

Röda näckrosor hittar du även i naturreservatet Fagertärn

Tillgänglighet

Kroktärnarna (Kroksjöarna) hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon, båt eller annan farkost,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd kalka vatten.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Laxå, Askersund
Bildat år: 2017
Areal: 10 hektar, varav 3 hektar vatten
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Kroktärnarna Pdf, 422.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Kroktärnarna Pdf, 649.7 kB.