Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Meshattbäcken

Bäck i skogsmiljö

Meshattbäcken. Foto: Åsa Forsberg

Naturreservatet Meshattbäcken ligger 2 mil norr om Nora och består av ett mindre vattendrag med omgivande skogsmark samt större delen av Håkansbodasjön. Här möter du en spännande bäckmiljö med såväl kulturlämningar som ett flertal sällsynta och hotade växter och djur. Området gränsar i väster till naturreservatet Håkansbodaberget.

På väg mot en bättre vattenmiljö

Meshattbäcken omfattar såväl forssträckor som lugnare partier och är en del av ett större system av flera sjöar och vattendrag. Här i Bergslagen har kraften från det strömmande vattnet drivit hyttor, sågverk och kvarnar, men även forslat virke. Ofta anpassades vattendragen på olika sätt för verksamheterna, vilket samtidigt ändrade livsmiljön för många växter och djur. Flodpärlmusslan har länge haft det tufft här i Meshattbäcken. Syftet med reservatet är att återskapa en naturlig bäckmiljö där musslor och andra arter återigen ska trivas och föröka sig.

Flodpärlmusslan beroende av öringen

Flodpärlmusslan är känd för att den kan bilda pärlor som ”skavskydd” kring sandkorn på insidan av sitt skal. Den fiskades förr kraftigt i jakt på pärlor men är idag fridlyst. För sin fortlevnad är flodpärlmusslan beroende av en fisk. Och inte vilken fisk som helst, det måste nämligen vara öring. Musslans larver använder fiskens gälar som barnkammare. Sedan lever musslan resten av sitt liv på vattendragets botten, där den växer mycket sakta och kan bli över 200 år gammal.

Gott om lövträd och död ved

Merparten av skogen inom reservatet är förhållandevis ung. Bland barrträden finns gott om lövträd som björk och asp. Här och var finns även mindre partier av äldre barrskog. Bävern trivs i området och har återkommande dämt i bäcken, vilket resulterat i att det bitvis finns gott om döda träd. Av den döda veden lever många svampar, lavar och insekter. På undersidan av döda granstammar kan du hitta ullticka. Exempel på andra sällsyntheter som trivs här i skogen är aspgelélav, korallblylav, garnlav och svampen vedticka.

Gammal odlingsmark

I dagens tysta skogslandskap är det svårt att föreställa sig den vy som en besökare på platsen skulle ha mött för 150 år sedan. Då bestod reservatets södra delar av åkrar och ängsmarker och en bit upp i bäcken låg en vattendriven såg. Flera av åkrarna brukades ännu under 1950-talet. Stenmurar och röjningsrösen vittnar ännu om äldre tiders bruk. Längre tillbaka fanns Håkansboda hytta i bäckens nedre del. Hyttan lades enligt uppgift ned under 1700-talets början.

I väster gränsar naturreservatet Meshattbäcken till naturreservatet Håkansbodaberget

Tillgänglighet

Meshattbäcken hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar och anvisade cykelleder,
 • rida förutom på vägar och anvisade ridleder,
 • störa djurlivet t ex genom att hantera musslor i bäcken, klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor eller gryt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,​
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.​

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Nora

​​​Bildat år: 2016, utvidgat 2021

Areal: 79 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Meshattbäcken 2015 Pdf, 559.3 kB.

Beslut utvidgning av naturreservatet Meshattbäcken 2021 Pdf, 549.8 kB.

Skötselplan naturreservatet Meshattbäcken Pdf, 428.5 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Meshattbäcken ligger 2 mil norr om Nora, öster om naturreservatet Håkansbodaberget. Från Järnboås kyrka, kör norrut och tag höger i Finnshyttan. Efter knappt 4 km, tag höger och efter ett par hundra meter är du framme vid reservatets södra gräns. Passera gården Nedre Håkansboda för att komma till informationsskylt om reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss