Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Getapulien

Myr, glest bevuxen med små tallar

Getapulien. Foto: Kjell Store

I naturreservatet Getapulien möter du stora tallskogar och ensliga myrar sida vid sida. Det är ett av få större väglösa skogs- och myrområden i Örebro län, omgivna av äldre tallskogar ligger Stormossen och Spelmossen.

Växter och fjärilar som gillar myrar

Terrängen är bitvis småkuperad med mindre blockansamlingar, urbergshällar och ett myrlandskap som doftar av skvattram. På de näringsfattiga myrarna växer en mycket specialiserad flora. Förutom skvattram växer bland annat tranbär, sileshår och tuvsäv. Tuvsäven blommar tidigt på våren och är då orrens favoritmat. Är du här under sommaren kan du hålla utkik efter fjärilar. Svavelgul höfjäril, violett blåvinge, starrgräsfjäril är alla arter som allra helst håller till i skogskanten till myrmarker. De övervintrar alla som larv för att på våren förpuppas och sedan förvandlas till fullbildad fjäril lagom till sommaren.

Sällsynta lavar och svampar

Skogarna i västra delen av reservatet växer på karga hällmarker, medan det i öster gränsar mot en hedliknande tallskog på sandmark. I den 100-200 åriga skogen finns enstaka 300-åriga gammeltallar. De äldre träden hyser många sällsynta lavar och svampar och mossor, som tallticka, vedticka, blåmossa, grynig blåslav och garnlav. Typiska för området är även en rad olika taggsvampar. Håll utkik bland träden efter brandljud. Så kallas nämligen såren som bildas på stubbar och trädstammar vid skogsbränder. Före 1900-talet var skogsbränder mycket vanligare än idag och skogen kunde brinna flera gånger per århundrade.

Motorsurr?

Här i naturreservatet finns ett rikt fågelliv. Kommer du hit en tidig vårmorgon kan du bli vittne till orrars och tjädrars mycket spektakulära lek. Ljungpipare, grönbena och nattskärra är några av alla andra fåglar som trivs här. Nattskärran är mycket välkamouflerad och känns främst igen på sin speciella sång. Den börjar i skymningen och ljudet liknar närmast ljudet av en moped på avstånd. Den stora fiskgjusen är en mäktig syn, den mäter nästan 2 meter mellan vingarna.

Minnen från bergsbrukets tid

Bergsbruk och järntillverkning var under flera hundra år den viktigaste inkomstkällan för traktens befolkning. Järnbruket Gammelbo hade flera hyttor och hammare, exempelvis den i Nyhammar väster om reservatet. Kol och virke från skogarna gick åt i stora mängder. Idag minner talrika kolbottnar i traktens skogar om gamla tiders tillverkning av träkol i kolmilor. Namnet Getapulien, ursprungligen get-Apulien, uppstod först som ett skämtsamt namn på ett område i Småland, vars magra och steniga marker passade bäst för getter och påminde om det Italienska Apulien. Någon gång senare kom denna magra myrmark i Bergslagen att få samma namn.

Internationellt värdefullt Ramsarområde

Sverige har utsett Getapulien som ett Ramsarområde. Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal med syfte att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de mest värdefulla våtmark- och vattenmiljöerna i landet som Ramsarområden och se till att de bevaras.

Gles tallskog på lav- och mossklädd mark. I bakgrunden skymtar en myr

Getapulien. Foto: Kjell Store

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål
 • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg
 • rida på markerade vandringsleder
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar
 • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
 • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär och matsvamp för husbehov, men inte fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2009

Areal: 995 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: naturreservatet ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240169 Getapulien

Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet Getapulien-Grönbo på ramsar.org (engelska) Länk till annan webbplats.

Beslut och skötselplan naturreservatet Getapulien Pdf, 1.7 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Getapulien ligger i Lindesbergs kommun, cirka 17 kilometer nordost om Lindesberg och strax söder om Grimsö. För att komma till reservatets parkering från Lindesberg, kör väg 68 mot Fagersta. Efter ungefär 20 kilometer, vid Morskoga, sväng av mot Fellingsbro. Kör 1,7 kilometer, sväng vänster mot Näverkärret. Åk cirka 4,7 km. Vid Berghyttan, åk över Sverkestaån och ta höger (skylt mot Grimsö till vänster). Kör 3,3 kilometer till korsning Allmänningbo-Näverkärret-Morskoga, sväng vänster mot Allmänningbo. Åk cirka 1 kilometer, tag av vänster på Haruddsvägen, skylt mot Naturreservat Getapulien. Parkera längs vägen eller åk 0,7 km och parkera vid informationstavla och parkeringsplats.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön, cykling, ridning och tältning gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss