Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Glottrakärret

Vattendrag omgivet av skog och buskar

Naturreservatet Glottrakärret är en stor myrmark som omger den slingrande Haddeboån. Området är något av ett eldorado för dig som gillar att spana efter fåglar och trollsländor. Kärret är till stora delar är gungflyartad och svår­till­gäng­lig, så kanot är kanske det bästa sättet att utforska området.

Svårtillgänglig våtmark

Glottrakärret-Venerna är ett stort översvämningskärr beläget strax väster om Hjortkvarns samhälle. Genom kärret slingrar sig Haddeboån. Den nordvästra delen av våtmarken benämns Glottrakärret. I sydost, strax utanför reservatet, byter våtmarken namn till Venerna. Det vidsträckta översvämnings­kärret utgör tillsammans ett av Mellansveriges största av sin våtmarkstyp. Naturtypen är hem­vist för en särskild vegetation som kräver årliga översvämningar för sitt fortbestånd. Kantzonerna är trädbevuxna men i övrigt är kärret så gott som fritt från träd. Kärrgolvet utgörs huvudsakligen av en blöt mjukmatta. Det är svårframkomligt och på sina håll omöjligt att beträda. Tråd­starr och sotvitmossa är de vanligaste arterna. Bland mer krävande arter kan nämnas hästsvans, sprängört och källpraktmossa.

Förr våtmarksslåtter

Glottrakärret är till stora delar opåverkat av oss människor men var troligen en viktig källa till till höskörd under bergsbrukets storhetstid. Då behövdes många dragdjur i trakten för att transportera träkol, malm och stångjärn. Några små fastmarksytor i utkanterna av reservats­området har även nyttjats som åker och trädgård. Ännu på 1950-talet var åkerland­skapet i Glotterbäck, norr om Glottrakärret öppet med utsikt söderut över kärret. Glottrakärret-Venerna har utsatts för omfattande dikningar, men dessa bedöms ha begränsad negativ effekt på våtmarken. I framtiden kan våtmarken komma att återställas genom att sätta igen dessa diken.

Fåglar och trollsländor

Översvämningskärret är en av de värdefullaste livsmiljöerna för sjö- och våtmarksfåglar i sydöstra Örebro län. Här hittar du bland annat kricka, trana, orre, tofs­vipa, röd­bena, grönbena, skogssnäppa, morkulla, enkelbeckasin, stor­spov, fiskmås, fisk­tärna, sävsångare och sävsparv. Glottrakärret och Venerna är även platsen för den som gillar trollsländor. Hela 36 kända arter av trollsländor rapporteras i en inventering från 2021. Bland dessa kan nämnas pudrad kärrtrollslända, bred kärrtrollslända och citronfläckad kärrtroll­slända, samt de lite mer sällsynta arterna griptångs­flickslända och spetsfläckad trollslända.

Tillgänglighet

Glottrakärret hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar. Tänk på att stora delar av reservatet är svårtillgängligt på grund av gungfly. Vattenvägen är enklast att ta sig fram under sommartid medan skidor under snörika vintrar kan vara ett lämpligt färdsätt.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller om kullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla,
 • rida,
 • medvetet störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär-, matsvamp- och blommor för eget behov, utom fridlysta eller rödlistade arter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Hallsberg

Beslutsår: 2021

Areal: 76,9 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240079 Glottrakärret-Venerna

Beslut bildande naturreservatet Glottrakärret Pdf, 1011.9 kB.

Skötselplan naturreservatet Glottrakärret Pdf, 385.7 kB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240079 Glottrakärret-Venerna (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Glottrakärret ligger 2 km nordväst om Hjortkvarn, strax sydost om Haddebo.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss