Flintemon

Utsikt över barrskog

Flintemon. Foto: Karin Sund

Naturreservatet Flintemon är ett höglänt och kuperat skogsområde. Här skyddas värdefull gammelskog för framtiden. I skogen lever en rad växter och djur som inte trivs i modernt brukade skogar.

Avstängda stigar - risk för fallande träd

I naturreservatet finns många döda granar som fallit eller riskerar att falla. Stigarna är därför stängda tillsvidare. Besök sker på egen risk.

En riktig gammelskog

Det är mycket som skiljer Flintemons gammelskogar från modernt brukade produktionsskogar. Här växer både barrträd och lövträd och trädens ålder och storlek varierar. De äldsta träden är uppemot 150 år gamla. Det finns gott om död, murken ved då skogen sköter sig själv och träden dör av ålderdom.

Kräsna arter

Många växter och djur med speciella krav på sin livsmiljö har funnit en fristad i reservatet. Miljöerna med gammal asp och sumpskog är extra spännande och artrika. På asparnas skrovliga bark växer den vackert gröna lunglaven. I sumpskogarna runt Ryttarsjön kan man hitta sällsyntheter som korallav, gränsticka och knärot.

Skogens fåglar

Gammelskogen är också hem för tjäder och järpe. De är skogshöns som oftast håller till på marken. Blir de skrämda flyger de upp med buller och brak. Ibland kan man också få syn på tretåig hackspett. Den har gul hjässa och är därför lätt att känna igen.

Svarte Bengt

Svarte Bengt var en beryktad tjuv som levde i dessa trakter på 1700-talet. Från traktens bönder stal han allt ifrån kreatur till mat, redskap och kläder. Stöldgodset gömde han på sin gård eller i grottor och bergsklyftor i skogen. Det sägs att en av gömmorna fanns här i Flintemon. Efter att ha stulit en ko dömdes Svarte Bengt till döden. Han benådades och fick sitta fånge på Marstrands fästning. Sannolikt slutade Svarte Bengt sina dagar som fånge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt skada jordyta, vegetation eller fast naturföremål, fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda buskar, träd eller träddelar
  • framföra motordrivet fordon
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar
  • utan tillstånd från Länsstyrelsen sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår
  • utan tillstånd från Länsstyrelsen använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men du får:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, men inte fridlysta eller rödlistade arter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 2014

Areal: 30,9 ha

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket samt enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Flintemon Pdf, 3.9 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Flintemon ligger en mil väster om Askersund. Kör väg 205 västerut i 8 km. Strax efter Markebäck, sväng höger. Efter 300 m sväng vänster och kör drygt 400 meter innan du når vägbom och parkering. För att komma till reservatet väntar en promenad längs vägen norrut i 1,4 kilometer.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss