Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Dalbotorpsravinerna

Träd som växer på mossklädd mark med liggande döda trädstammar

Dalbotorpsravinerna. Foto: Kjell Store

I naturreservatet Dalbotorpravinerna lever arter med skilda miljökrav sida vid sida. Här råder stor variationsrikedom på liten yta - med bäckar och källflöden, raviner och platåer. Den gamla barrblandskogen är också en fristad för många sällsynta arter, som brandticka och bombmurkla.

Djupa raviner

Vattnet har bitvis skurit sig djupt ner i de lösa jordlagren och i ravindalarna slingrar bäckar i ett naturligt lopp. Bäckarna kantas av den praktfulla ormbunken strutbräken. I källflöden och fuktstråk växer den vackra gullpudran, som blommar i gulgrönt tidigt om våren. Ravinbottnarnas näringsrika och finkorniga jordar som utsätts för återkommande översvämningar, är idealiska förhållanden för både gullpudran och strutbräken.

Sällsynta svampar

Tillbaka i tiden har koltillverkning förekommit. I reservatet kan man finna rester av kolarkojor och gamla kolbottnar, där kolmilor stått. Men de senaste 100 åren har skogen förblivit obrukad, vilket gett gott om multnande ved och höga naturvärden. På liggande, döda stammar av gran, granlågor, har flera ovanliga vedsvampar noterats, som till exempel ullticka, blodticka och brandticka. Den sällsynta brandtickan är knuten till granlågor som är grova och starkt förmultnade, i miljöer med hög och jämn luftfuktighet.

Barrskogens orkidé

Den höga luftfuktigheten i ravinerna gynnar också sällsynta lavar. Vid stambasen av grova granar kan man bland annat hitta kattfotslav. På asp växer skinnlav och bårdlav. Även mossorna trivs och skogen är täckt av en grön mossmatta. Mossmattan har inslag av lite ovanligare arter som mörk husmossa och skogshakmossa. I mossmattorna kan man stöta på knärot, en liten vitblommande orkidé som hör hemma i äldre granskogar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, göra inskrift eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 2014

Areal: 78,3 hektar

Markägare: staten genom Naturvårdsverket samt enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande av naturreservatet Dalbotorpsravinerna Pdf, 772.2 kB.

Skötselplan naturreservatet Dalbotorpsravinerna Pdf, 128.8 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Dalbotorpsravinerna ligger cirka 5kilometer sydost om Nora. Från väg 244, sväng av mot Fingerboda och kör 4 km. Strax efter Dalbotorp är du framme vid reservatets parkering.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss