Dalbotorpsravinerna

Träd som växer på mossklädd mark med liggande döda trädstammar

Dalbotorpsravinerna. Foto: Kjell Store

I naturreservatet Dalbotorpravinerna lever arter med skilda miljökrav sida vid sida. Här råder stor variationsrikedom på liten yta - med bäckar och källflöden, raviner och platåer. Den gamla barrblandskogen är också en fristad för många sällsynta arter, som brandticka och bombmurkla.

Djupa raviner

Vattnet har bitvis skurit sig djupt ner i de lösa jordlagren och i ravindalarna slingrar bäckar i ett naturligt lopp. Bäckarna kantas av den praktfulla ormbunken strutbräken. I källflöden och fuktstråk växer den vackra gullpudran, som blommar i gulgrönt tidigt om våren. Ravinbottnarnas näringsrika och finkorniga jordar som utsätts för återkommande översvämningar, är idealiska förhållanden för både gullpudran och strutbräcken.

Sällsynta svampar

Tillbaka i tiden har koltillverkning förekommit och i reservatet kan man finna rester av kolarkojor samt gamla kolbottnar, där kolmilor stått. Men de senaste 100 åren har skogen förblivit obrukad, vilket gett gott om multnande ved och höga naturvärden. På liggande, döda stammar av gran, granlågor, har flera ovanliga vedsvampar noterats, som till exempel ullticka, blodticka och brandticka. Den sällsynta brandtickan är knuten till granlågor som är grova och starkt förmultnade, i miljöer med hög och jämn luftfuktighet.

Barrskogens orkidé

Den höga luftfuktigheten i ravinerna gynnar också sällsynta lavar. Vid stambasen av grova granar kan man bland annat hitta kattfotslav. På asp växer skinnlav och bårdlav. Även mossorna trivs och skogen är täckt av en grön mossmatta med inslag av lite ovanligare arter som mörk husmossa och skogshakmossa. I mossmattorna kan man stöta på knärot, en liten vitblommande orkidé som hör hemma i äldre granskogar.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, göra inskrift eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2014
Areal: 78,3 hektar
Markägare: staten genom Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande av naturreservatet Dalbotorpsravinerna Pdf, 772.2 kB.

Skötselplan naturreservatet Dalbotorpsravierna Pdf, 128.8 kB.