Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älvhytteängen

Glest trädbevuxen äng i försommargrönska

Älvhytteängen. Foto: Elisabeth Karlsson

Naturreservatet Älvhytteängen är en gammal slåtteräng med rik, kalkgynnad flora. Här finns många rara blommor såväl som en uppsjö av olika gräs, halvgräs och starr. Håll utkik efter fjärilar, här finns många sällsyntheter. Här finns en lättgången stig och vid parkeringen ett rastbord - perfekt för en utflykt under försommaren.

Bergslagsbygd

Älvhyttans by med sina ståtliga gamla bergsmansgårdar, prydda med skorstenar i gjutjärn, visar på den betydelse järnet hade i Bergslagen och Kilsbergen. I byn ligger också naturreservatet Älvhytteängen, en hävdad slåtteräng med rik flora. Ängen slås varje år. Gräset forslas bort för att inte kvävegynnade arter, som rallarros, hallon och brännässla, ska inta ängen. Slåtter och bete är förutsättningar för att den rika floran ska bevaras.

Berggrund av kalksten

I Älvhytteområdet börjar ett stråk av urkalksten, som fortsätter mot nordost till Stråssa. Den kalkrika berggrunden har gjort att jorden är kalkrik. Älvhytteängen är också mycket fuktig. En stor del av Älvhytteängen är en sloghage. Ordet sloghage är typiskt för Bergslagen; i södra Sverige säger man löväng. Sloghage är en trädbevuxen ängsmark som slåttras. I den växer mest björk. Men den kalkrika marken här gör att det växer ädla lövträd som ask, alm och lönn.

Blomsterrik äng

Den kalkrika jorden, markens fuktighet och skötseln gör att det finns många olika arter i området. Här växer den ståtliga guckuskon, liksom den väldoftande brudsporren. Gullvivor och berusande liljekonvaljer finns i mängder. Även den kalkkrävande majvivan har här en av sina största växtplatser länet. På ängen trivs också buskar som blåtry och tibast. Under sommaren blommar många olika arter, till exempel orkidéerna brudsporre och jungfru Marie nycklar, kärrknipprot och tvåblad. Det är gott om svinrot, jungfrulin och smörbollar, som också trivs när området slås och betas. Här möts flera arter med sydlig och nordlig utbredning, bland annat sällsyntheterna loppstarr och fågelstarr. Ängens slås maskinellt med slåtterbalk, men även lie används på känsliga växtplatser. Efter slåttern, som sker i augusti, efterbetas ängen. Fältgentianan har kommit tillbaka och verkar öka i antal för varje år.

Sällsynta fjärilar

I den blomsterrika ängen trivs även många fjärilar. Har du tur kan du få se den mycket ovanliga svinrotvecklaren. Men här finns andra sällsyntheter, som väddnätfjäril, jungfrulinfly, svävdagsvärmare och sotnätfjäril. I området finns också den sällsynta buskmusen.

En by med många naturreservat

I byn Älvhyttan hittar du flera naturreservat. Mitt i byn ligger Venakärret - ett så kallat extremrikkärr. En bit längre österut öppnar sig artrika betesmarker i Vena hage och på sydvästra stranden till sjön Älvlången hittar du Näsmarkerna - en artrik skogsbetesmark. Lite längre norrut hittar du ytterligare ett litet rikkärr, nämligen Bromängen.

Tillgänglighet

I det lilla naturreservatet finns en markerad stig som är relativt lätt att ta sig fram på till fots. Vid parkeringen finns ett rastbord med fin utsikt över ängen. På sensommaren går det ibland kor och betar i hagarna.

Håll dig till stigen!

Såväl guckuskon som många andra ängsväxter är känsliga för tramp, så följ stigarna på din vandring genom reservatet.

Teckentolkad info

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • ta med okopplad hund
  göra upp eld
 • köra motorfordon, rida eller
 • cykla annat än på den genomgående vägen mot Övre Älvhyttan
 • parkera annat än på anvisad plats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor eller andra växter
 • plantera in främmande växt- och djurarter
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • sätta upp tavla , plakat affisch, inskrift eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 1980

Areal: 8 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverka av skyddad natur, SE0240055 Älvhytteängen

Beslut bildande naturreservatet Älvhytteängen Pdf, 799.1 kB.

Skötselplan naturreservatet Älvhytteängen Pdf, 658.2 kB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240055 Älvhytteängen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Älvhytteängen ligger i byn Älvhyttan, cirka 19 kilometer sydväst om Nora. Från Nora, kör väg 244 mot Gyttorp och därifrån på väg 243 mot Karlskoga: Efter cirka 13 kilometer sväng vänster mot Älvhyttan. Kör genom byn och kör rakt mot Övragården (när vägen svänger skarpt vänster mot Dalkarlsberg). Efter några hundra meter är du framme vid parkeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss