Hällabomossen

Trädstammar med lavklädda grenar

Hällabomossen. Foto: Emil Pagstedt Andersson

I naturreservatet Hällabomossen susar vinden susar i de gamla träden runt mossen. På våren kan tranan höras trumpetande i myrkanten, ofta tillsammans med spillkråkans vittljudande rop och kraftiga trumvirvel mot något av de gamla ihåliga träden.

Reservatet domineras av själva Hällabomossen, som omges av barr- och sumpskogar. Hög luftfuktighet, gott om gamla lövträd och död ved, skapar goda livsmiljöer för ett stor antal olika arter. Allt från fåglar och insekter till en mängd ovanliga lavar, svampar och mossor – så kallade kryptogamer.

Värd för många

Gamla grova aspar, fulla av hål och med knotiga stammar, finns i skogen vid Hällabomossen. Dessa gamlingar har tyvärr blivit en bristvara i dagens skogar. Många arter som är beroende av asp får allt svårare att överleva. En av dem är lunglav, en annan den kräsna smutsvita kandelabersvampen som växer nästan enbart på omkullfallna, döda aspar.

Härligt ostädat

En skog som får utvecklas fritt ter sig ostädad och skräpig. Träden är i olika åldrar och döda träd ligger huller om buller. När du kliver över stammar och förmultnad ved, hittar du spår av liv nästan överallt. Mängder av olika arter är beroende av en miljö som denna. Insekter, svampar och lavar ser till att träden åter blir till mull och bidrar till naturens kretslopp och mångfald.

Fåglarna

De många murkna träden är perfekta för hackspettar och andra hålbyggande fåglar. Både tretåig hackspett och spillkråka lever i skogen. Spillkråkan har fått sitt namn av att den spiller träspån omkring sig när den hackar ut sin djupa bokammare, eller letar myror i träden.

Människospår

I våra dagar är skogen i reservatet växternas och djurens revir, men gångna tiders slit för brödfödan har också lämnat spår efter sig. Övervuxna kolbottnar berättar om kolare som vaktade sina milor under ensamma veckor. Igenväxta diken skvallrar om gamla drömmar om ett effektivt skogsbruk.

Tillgänglighet

Hällabomossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock inte fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2009

Areal: 92 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Hällabomossen Pdf, 1.5 MB.

Hitta hit

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön, rida, cykla gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss