Tutterskulle

Lavklädd hällmark i gles tallskog

Foto: Ingrid Andrén

Vid naturreservatet Tutterskulle finns resliga gamla tallar i ett vilt skogslandskap med branta hällar och stora stenblock, men också en stilla tjärn och en mosse.

Naturreservatet utgörs av den höjdplatå som omger bergknallen Tutterskulle. Här växer gammal tallskog och osedvanligt mycket lövträd för att vara i trakten. Marken är starkt kuperad och här och var finns fuktiga svackor. Avståndet till Tivedens nationalpark är bara runt kilometern.  

Liten bagge

På höjderna står tallarna glest, medan det i låglänta områden finns blandskog med gran och asp. I några mindre områden med hällmarkstallskog återfinns den värmeälskande skalbaggen raggbock. Det är en ovanlig långhorning som lever i gammal tallved. Har det varit skogsbrand är den lille krabaten extra nöjd. Mycket riktigt har det brunnit många gånger i Tutterskulle och kolade högstubbar och torrakor, stående döda träd, påminner om forna bränder.  

Signal för höga naturvärden

Rävticka och vedticka är två av reservatets sällsynta svampar. De är båda så kallade signalarter, eftersom de signalerar att det troligen finns andra känsliga arter i närområdet. 

Små och stora ugglor

Tutterskulle är en av platserna i Tiveden med flest ugglor. Här finns bland annat de småvuxna arterna sparvuggla och pärluggla. På vårvinternätter hörs pärlugglehannens ihärdiga rop i timtal.  

Vila i frid

Strax söder om reservatsgränsen finns en spännande påminnelse om att människor länge rört sig i dessa vilda och otillgängliga trakter. Lasses bål är ett offerkast till minne av soldaten Lasse Börjesson Celling som dog här den 17 februari 1709. För att inte Lasse skulle gå igen och för att ge sig själv tur på färden genom skogen kastade alla förbipasserande en torr gren på högen. I våra dagar är rishögen runt 2 meter bred och en halvmeter hög.

Tillgänglighet

Tutterskulle hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Laxå

Bildat år: 2009

Areal: 112 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Tutterskulle Pdf, 1.7 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Tutterskulle ligger i Laxå kommun, strax söder om Tivedens nationalpark och Ösjönäs. Från Örebro (E20 söderut) kör söderut förbi Askersund, ta av höger på väg 49 mot Skövde. En bit efter Olshammar står det skyltat mot Tivedens Nationalpark och Ösjönäs. Från Laxå, kör mot Askersund och sväng sedan höger mot Tivedens nationalpark, passera Tived och följ sedan skyltarna mot Ösjönäs. Från Ösjönäs kör 2,3 km söderut och tag sedan vänster mot Spåndals Bergsjö. Promenera sista biten fram till reservatet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön, rida, tälta, cykla gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss