Svenstorp

Två insekten med rödprickiga, svarta vingar på ett grässtrå.

Mindre bastardsvärmare. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Svenstorp består av ett mosaikartat landskap med omväxlande skog och öppna marker. Här finns gott om lövträd och marken är mycket kalkrik. Variationsrikedomen är stor, på såväl olika naturtyper som växt- och djurarter.

Artrika lövskogar

Svenstorp ligger i den småbrutna jorbruksbygden mellan Närkesslätten och södra skogsbygden. Enligt 1860-talets karta bestod en stor del av dagens skog i reservatet av öppna och halvöppna betes- och slåttermarker, marker som idag främst består av lövskog. Här finns gott ädellövträd som ek, oxel, lönn och lind samt en del ask och alm. På grund av sjukdomar som drabbat ask och alm finns det gott om död ved i området. Här finns även björk, asp, al, rönn, sälg, apel och fågelbär, samt en och annan tall och gran. Att marken dessutom är rik på kalk gör att området är ovanligt rikt på sällsynta växter och djur. Idag Även då området har inte betats under en lång tid, har tramp och bök från vilda hjortar och vildsvin skapat liknande effekter som betande tamdjur. Bland områdets typiska växter hittar vi sårläka, vätteros, skogsknipprot, tvåblad, myskmadra, underviol och tandrot.

I norr gränsar området till naturreservatet Stockebäcksäng

Paradis för svampar och fåglar

De variationsrika skogarna rymmer såväl gamla träd som många trädarter och rikligt med död ved. I den döda veden myllrar det av liv i form av vedlevande insektslarver och svampar. De flesta favoriserar särskilda trädslag. Så bland lövträd hittar du exempelvis veckticka, kandelabersvamp och hasselticka. Och bland barrträden brandticka, rynkskinn, rosenticka, vågig sidenmossa, långfliksmossa och grön sköldmossa. Är du fågelintresserad finns det mycket att spana på i reservatet, som tornseglare, morkulla, hornuggla, kattuggla, sånglärka, stenknäck, stjärtmes och nötkråka. Det stora flertalet av dessa häckar dessutom i reservatet. Bland reservatets marksvampar hittar du lövskogsarter som opalfingersvamp, toppvaxskivling, scharlakansröd vaxskivling och lövviolspindling samt barrskogssvampar som kungsspindling, blomkålssvamp och motaggsvamp.

Mossor och lavar

Har du en lupp med dig kan du kika upptäcka skogens miniatyrvärldar i bland alla mossor och lavar. Trädens bark är en bra plats att börja leta. På lövträden finns sällsyntheter som gulvit blekspik, klosterlav, lönnlav och glansfläck, samt grov baronmossa, piskbaronmossa, guldlockmossa och plattfjädermossa. Vissa mossor trivs bäst på döda trädstammar, som stubbspretmossa och terpentinmossa som du hittar i lövskogen. På marken och på död ved i grankogen kan du hitta fuktighetskrävande mossor som vågig sidenmossa, långfliksmossa och grön sköldmossa.

Blomsterrika slåttermarker

Närmast bebyggelsen finns marker som hållits öppna länge genom odling, bete och slåtter. Dessa miljöer är inte bara vacker utan även mycket artrika. Här hittar du exempelvis åkervädd, svinrot, väddklint, krustistel, backlök, jungfrulin, vanlig backsmörblomma och hällebräcka. Alla blommande växter lockar till sig en mängd olika arter av fjärilar. Här flyger flera sällsynta arter som sexfläckig bastardsvärmare, ängsmetallvinge, violettkantad guldvinge, humlerotfjäril samt en stor population av åkerväddantennmal. I kanterna samt även glest insprängt i de öppna markerna växer träd och buskar av ett flertal arter bl.a. ek, sälg, rönn, oxel, tall, hassel, asp, apel, ask, lönn, olvon och nyponros.

Naturvärden som behöver skötas

Både lövskogar och hävdade gräsmarker är båda naturtyper som minskar stadigt i hela landet. Liksom en stor del av de arter som mer eller mindre är beroende av dessa naturmiljöer. Delar av reservatet kommer skötas genom olika naturvårdsåtgärder, som exempelvis slåtter och röjning. Medan andra delar av reservatets skog lämnas för fri utveckling.

Föreskrifter

 

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • elda,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla,
 • rida,
 • medvetet störa djurlivet,
 • medföra hund som inte är kopplad under perioden 1 mars - 31 oktober,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär-, matsvamp- och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Beslutsår: 2020
Areal: 50 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvatare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Svenstorp Pdf, 907.2 kB.

Skötselplan naturreservatet Svenstorp Pdf, 5.3 MB.