Kalkberget

Kal bergvägg skymtar genom grenverket på andra sidan en stor fördjupning i marken

Kalkbrott i Kalkberget. Foto: Sandra Thunander

Naturreservatet Kalkberget är ett litet skogsområde med rik och skiftande växtlighet. Läget på en brant sydvänd sluttning och den kalkrika marken gör att många växter med speciella krav lever här.

Både barrträd och lövträd

Skogen består av gammal barrskog med en hel del lövträd. Bland träden växer mycket buskar, som nypon och olvon. Skogen är tätare i reservatets södra del och där finns också mer gran. I den nordöstra delen finns en hel del öppna gläntor och i nordväst går kalkhällarna i dagen.

Blommornas och svamparnas rike

Den varma sydvända sluttningen och den kalkrika berggrunden gör att floran är artrik och botaniskt intressant. En raritet är orkidén purpurknipprot som blommar på högsommaren med starkt vaniljdoftande mörkröda blommor. Skogsområdet hyser också flera svampar som gynnas av kalk. Violgubbe är en kompakt svamp med skrynkliga åsar som skiftar från gulgrått till violett. Den är ätlig men bör lämnas kvar i skogen eftersom den är mycket ovanlig. Kalkberget är också en av länets fåtaliga lokaler för ormbunken murruta, som endast är decimeterhög och vars speciella utseende gör att den inte kan förväxlas.

Gammal industriråvara

Ett brant stup avgränsar reservatet från det gamla kalkbrottet i Lannafors. Kalksten bröts förr på många håll i Bergslagen. Bergsmännen kallade den för limsten och det var en viktig tillsats vid järnframställningen. Kalken band till sig föroreningar i malmen och gjorde järnet renare.

Krävande växter

Reservatet bildades 1980 för att bevara och skydda den rika floran och skötseln består främst i att hålla efter gran. De värme- och kalkgynnade växterna kräver öppna solbelysta gläntor och luckig blandskog. Därför bör inte gran förekomma på mer än 15% av ytan.

Tillgänglighet

Kalkberget hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • medföra ej kopplad hund
  • göra upp eld
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, ormbunkar, mossor eller lavar
  • tälta
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförliga anordningar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1980
Areal: 1 hektar
Markägare: Enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut naturreservatet Kalkberget Pdf, 788 kB.

Skötselplan naturreservatet Kalkberget Pdf, 419.6 kB.