Nittälven

Stillaflytande vattendrag i lummig grönska

Nittälven. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Nittälven binder samman flera andra naturreservat till ett stort, sammanhängande vildmarksområde utmed hela Nittälven. Här möter du ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gammelskogar och spännande geologiska landformer.

Stort och variationsrik

Nittälven är ett av Örebro läns allra finaste vattensystem. Älven rinner från sjön Nitten i Dalarnas län och mynnar ett par mil söderut i sjön Ljusnaren. I reservatet ingår även två av Nittälvens biflöden: Nordtjärnsälven och Kaggabäcken. Förutom själva vattendraget rymmer Nittälvsdalen en stor variation av miljöer, från bergshöjder, sluttningar och rasbranter till hedar, sandbarrskogar, brandfält och myrmarker.

Mäktig meandring

Älvens kanske mest spektakulära del är den lugnflytande och starkt meandrande (slingrande) nedre älvsträckan. Här i älvens delta breder ett område av myrmarker ut sig. Det framströmmande vattnet gräver sig ständigt nya vägar i den lättbearbetade sandmarken. Ibland bildas flera fåror och korvsjöar, det vill säga avsnörda delar av tidigare älvfåror.

Artrika strandskogar och torra tallhedar

Utmed Nittälven finns många naturskogsliknande miljöer med hög artrikedom, inte minst områden av barrblandskog med fuktigt stabilt mikroklimat närmast älven. Här hittar man sällsyntheter som stjärntagging, gräddticka, gammelgranskål och norsk näverlav. På högre liggande delar av den forna isälvens sandavlagringar breder torra tallhedar ut sig. De rymmer en rad svamparter som är typiska för sandbarrskog, bland annat blå taggsvamp, orange taggsvamp och tallgråticka.

Oreglerad med spår efter flottning

Den oreglerade Nittälven är i det närmaste unik i det hårt vattenkraftsutnyttjade Bergslagen. Desto fler är lämningarna efter flottning, då timmer fördes från skogarna i norr ner till sjön Ljusnaren och sågverket vid Skäret. Flottningen pågick från 1700-talet fram till början av 1950-talet. Vid Lilla Nittens utlopp fanns tidigare en flottningsfördämning som numera är raserad. För timret lättare skulle flyta fram, rensades vissa sträckor från sten och olika anordningar byggdes för att leda stockarna rätt. Dessa åtgärder medförde att många växter och djur fick det svårare att leva i älven. Delar av Nittälven restaureras därför i Länsstyrelsens regi, med start år 2018.

Brand som naturvårdsskötsel

Förr var skogsbränder en vanlig företeelse i våra skogar, här och var i reservatet hittar du spår på gamla tallar efter äldre skogsbränder. Brand är en nödvändighet för ett stort antal växter och djur, som genom årtusenden har anpassat sig till den livsmiljö som branden för med sig. För att gynna och bevara områdets brandgynnade arter genomför Länsstyrelsen kontrollerade naturvårdsbränningar i naturreservatet. Under åren 2015-2019 ingick delar av området (Römyren) i ett projekt med naturvårdsbränning i fokus, Life Taiga. 

Mer information om bränningarna och projektet LIFE-Taiga Länk till annan webbplats.

Nittälvsreservaten

Förurom naturreservatet Nittälven (Örebro län) omfattas Nittälven av sex andra naturreservat på sin färd från sjön Nitten i norr till sjön Ljusnaren i söder, nämligen:

Nittälven (Dalarnas län)

Övre Nittälvsdalen Länk till annan webbplats.

Brattforsen Länk till annan webbplats.

Mördarheden Länk till annan webbplats.

Nittälvsbrännan Länk till annan webbplats.

Kaljoxadalen Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Parkering finns i angränsande naturreservat, som exempelvis Kaljoxadalen, Brattforsen och Mördarheden. Där finns även stigar, rastplatser och eventuella övriga anordningar.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar eller anvisade cykelleder,
 • rida förutom på vägar eller anvisade ridleder,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet attsamla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet attsätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet attanvända området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet attutföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men du får:

 • plocka bär, svamp och blommor för eget behov, dock inte rödlistade eller fridlysta arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg och Hällefors
Beslutsår: 2017
Areal: 1988 hektar
Markägare: staten genom Naturvårdsverket samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet Nittälven på ramsar.org (engelska) Länk till annan webbplats.

Beslut bildande naturreservat Nittälven Pdf, 4 MB.

Skötselplan naturreservatet Nittälven Pdf, 3.9 MB.