Nittälven

Stillaflytande vattendrag i lummig grönska

Nittälven. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Nittälven binder samman flera andra naturreservat till ett stort, sammanhängande vildmarksområde utmed hela Nittälven. Här möter du ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gammelskogar och spännande geologiska landformer.

Stort och variationsrik

Nittälven är ett av Örebro läns allra finaste vattensystem. Älven rinner från sjön Nitten i Dalarnas län och mynnar ett par mil söderut i sjön Ljusnaren. I reservatet ingår även två av Nittälvens biflöden: Nordtjärnsälven och Kaggabäcken. Förutom själva vattendraget rymmer Nittälvsdalen en stor variation av miljöer, från bergshöjder, sluttningar och rasbranter till hedar, sandbarrskogar, brandfält och myrmarker.

Mäktig meandring

Älvens kanske mest spektakulära del är den lugnflytande och starkt meandrande (slingrande) nedre älvsträckan. Här i älvens delta breder ett område av myrmarker ut sig. Det framströmmande vattnet gräver sig ständigt nya vägar i den lättbearbetade sandmarken. Ibland bildas flera fåror och korvsjöar, det vill säga avsnörda delar av tidigare älvfåror.

Artrika strandskogar och torra tallhedar

Utmed Nittälven finns många naturskogsliknande miljöer med hög artrikedom, inte minst områden av barrblandskog med fuktigt stabilt mikroklimat närmast älven. Här hittar man sällsyntheter som stjärntagging, gräddticka, gammelgranskål och norsk näverlav. På högre liggande delar av den forna isälvens sandavlagringar breder torra tallhedar ut sig. De rymmer en rad svamparter som är typiska för sandbarrskog, bland annat blå taggsvamp, orange taggsvamp och tallgråticka.

Oreglerad med spår efter flottning

Den oreglerade Nittälven är i det närmaste unik i det hårt vattenkraftsutnyttjade Bergslagen. Desto fler är lämningarna efter flottning, då timmer fördes från skogarna i norr ner till sjön Ljusnaren och sågverket vid Skäret. Timmerflottningen pågick från 1890-talet fram till början av 1950-talet. Flottning av hö har dock förekommit även under 1700-talet. Vid Lilla Nittens utlopp fanns tidigare en flottningsfördämning som numera är raserad. För att timret lättare skulle flyta fram, rensades i stort sett alla sträckor från sten. Större stenar och berghällar sprängdes bort och ledarmar byggdes för att leda stockarna rätt. Dessa åtgärder medförde att många växter och djur fick det svårare att leva i älven. Efter tillstånd från mark- och miljödomstol har många av forsarna i Nittälven därför restaureras av Länsstyrelsen.

Brand som naturvårdsskötsel

Förr var skogsbränder en vanlig företeelse i våra skogar, här och var i reservatet hittar du spår på gamla tallar efter äldre skogsbränder. Brand är en nödvändighet för ett stort antal växter och djur, som genom årtusenden har anpassat sig till den livsmiljö som branden för med sig. För att gynna och bevara områdets brandgynnade arter genomför Länsstyrelsen kontrollerade naturvårdsbränningar i naturreservatet. Under åren 2015-2019 ingick delar av området (Römyren) i ett projekt med naturvårdsbränning i fokus, Life Taiga. 

Mer information om bränningarna och projektet LIFE-Taiga Länk till annan webbplats.

Naturreservaten i Nittälvsdalen

Utmed vattendraget Nittälven sträcker sig ett stort, sammanhängande vildmarksområde med många naturreservat.

Nittälvsdalen - ett kluster av naturreservat

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar eller anvisade cykelleder,
 • rida förutom på vägar eller anvisade ridleder,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men du får:

 • plocka bär, svamp och blommor för eget behov, dock inte rödlistade eller fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg och Hällefors
Beslutsår: 2017
Areal: 1988 hektar
Markägare: staten genom Naturvårdsverket samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet Nittälven på ramsar.org (engelska) Länk till annan webbplats.

Beslut bildande naturreservat Nittälven Pdf, 4 MB.

Skötselplan naturreservatet Nittälven Pdf, 3.9 MB.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00