Grönbo

Myr kantad av skog

Grönbo. Foto: Sandra Thunander

Naturreservatet Grönbo är ett vilt och stiglöst land bland mossar och hällmarker, skogar och sjöar. Tänk på att området bitvis är mycket blockrikt och det kan vara svårt att ta sig fram. Glöm inte svampkorgen om du kommer om hösten, det lönar sig att hålla utkik efter skogens guld!

Spåren efter den stora skogsbranden

Öster om sjön Ämten härjade år 1914 en skogsbrand vars framfart tydligt har format den skog vi ser idag. I reservatet finns många spår efter branden, exempelvis brända stubbar och ett stort inslag av lövskog med framför allt björk och asp. Branden begränsades i väster av sjön Ämten, varför skogen väster om sjön är betydligt äldre, upp till 150 år. Denna del har också betydligt frodigare växtlighet än den östra, delvis beroende på skogsbranden som brände upp det översta bördiga markskiktet öster om Ämten. Spannarbodabrännan var den största branden innan Hälleskogsbrännan i Västmanland 2014, 100 år senare.

Älgar, lämlar och en praktfull fjäril

Området består huvudsakligen av lövrika barrskogar med hällar och stora myrmarker. Ett karakteristiskt inslag är de storblockiga och svårframkomliga områdena med mycket asp som lyser gult och orange i skogen på hösten. Grönbo ligger mitt i övergången
mellan det sydliga och det nordliga barrskogsområdet. Skogslämmeln är typisk för området och närmar sig här sin sydliga utbredning i landet. Älg, rådjur, mård, hermelin och skogshare är några av de djur som lever här. I Sverkestaån finns utter. På Torshällsmossen kan du under maj-juli hålla utkik efter Frejas pärlemorfjäril som flyger med orangeröda vingar.

Bävern - en energisk landskapsingenjör

Bävrar är duktiga på att dämma upp vattendrag och möblera om i landskapet. Något som vi kan se tydliga exempel på norr om sjön Ämten. Området som sträcker sig åt nordväst mot Sverkestaån har varit översvämmat. När bävrarna sedan lämnade dammarna bröt vattnet igenom och området blev torrlagt. På det sättet skapas nya unika miljöer i landskapet. De döda träden står kvar och befolkas av insekter som lockar till sig fåglar som hackspettar och mesar.

Järpen trivs i Grönbo

Här i områdets flerskiktade skogar, med träd i olika åldrar och höjder, hittar järpen skydd undan rovfåglar. Här finns även gott om al, vars hängen är deras favoritmat under vintern. Till skillnad från de flesta fåglar lever järparna i par större delen av året, utom tiden för ruvning, kläckning och tills kycklingarna är flygga, det vill säga när de är redo att lämna boet.

Brukade bergslagsskogar

Grönbo rymmer många spår efter människors liv och arbete. Stenrösen visar var marken har varit odlad och är du observant ser du stenröjda vägar och rester efter kolbottnar. De berättar om den intensiva kolning som pågick i området ända in på 1930-talet. I kolmilor förvandlades virke till träkol som gick åt i stora mängder i traktens hyttor och bruk. Under denna tid grävdes många diken i skogen för att få fram mer virke. Dikena grävdes för hand men gav inte stora resultat. Sverkestaåns stränder användes fram till och med 1800-talet som ängsmark och själva ån var fram till 1934 allmän flottled.

Internationellt värdefullt Ramsarområde

Sverige har utsett området kring Getapulien-Grönbo som ett Ramsarområde. Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal med syfte att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de mest värdefulla våtmark- och vattenmiljöerna i landet som Ramsarområden och se till att de bevaras.

Tillgänglighet

Det finns inga markerade leder i reservatet. En rastplats med eldplats finns vid Sverkestaån strax väster om parkeringen. Veden vid eldplatsen fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra upp eld annat än i eldstäder vid fiskeplatserna
 • köra motorfordon, med undantag för vägen fram till Hålldammen; gäller även genomkörning med skogsmaskin
 • arrangera idrottstävling, läger eller liknande
 • bryta levande eller döda kvistar och grenar eller bortföra ved
 • gräva upp eller plocka blommor
 • insamla mossor eller lavar
 • tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisade platser längs Hålldammsvägen
 • röra befintliga markeringar eller försöksanordningar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 1992
Areal: 490 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000
Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet Getapulien-Grönbo på ramsar.org (engelska) Länk till annan webbplats.

Beslut bildande av naturreservatet Grönbo Pdf, 1.1 MB.

Skötselplan naturreservatet Grönbo Pdf, 507.4 kB.

Hitta hit

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, paddling grön, ridning, cyklin, tältning gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00