Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grönbo

Myr kantad av skog

Grönbo. Foto: Sandra Thunander

Naturreservatet Grönbo är ett vilt och stiglöst land bland mossar och hällmarker, skogar och sjöar. Tänk på att området bitvis är mycket blockrikt och det kan vara svårt att ta sig fram. Glöm inte svampkorgen om du kommer om hösten, det lönar sig att hålla utkik efter skogens guld!

Spåren efter den stora skogsbranden

Öster om sjön Ämten härjade år 1914 en skogsbrand, Spannarbodabranden, vars framfart tydligt har format den skog vi ser idag. I reservatet finns många spår efter branden, exempelvis brända stubbar och ett stort inslag av lövskog med framför allt björk och asp. Branden begränsades i väster av sjön Ämten, varför skogen väster om sjön är betydligt äldre, upp till 150 år. Denna del har också betydligt frodigare växtlighet än den östra, delvis beroende på skogsbranden som brände upp det översta bördiga markskiktet öster om Ämten. Spannarbodabrännan var den största branden innan Hälleskogsbrännan i Västmanland 2014, 100 år senare.

Älgar, lämlar och en praktfull fjäril

Området består huvudsakligen av lövrika barrskogar med hällar och stora myrmarker. Ett karakteristiskt inslag är de storblockiga och svårframkomliga områdena med mycket asp som lyser gult och orange i skogen på hösten. Grönbo ligger mitt i övergången
mellan det sydliga och det nordliga barrskogsområdet. Skogslämmeln är typisk för området och närmar sig här sin sydliga utbredning i landet. Älg, rådjur, mård, hermelin och skogshare är några av de djur som lever här. I Sverkestaån finns utter. På Torshällsmossen kan du under maj-juli hålla utkik efter Frejas pärlemorfjäril som flyger med orangeröda vingar.

Bävern - en energisk landskapsingenjör

Bävrar är duktiga på att dämma upp vattendrag och möblera om i landskapet. Något som vi kan se tydliga exempel på norr om sjön Ämten. Området som sträcker sig åt nordväst mot Sverkestaån har varit översvämmat. När bävrarna sedan lämnade dammarna bröt vattnet igenom och området blev torrlagt. På det sättet skapas nya unika miljöer i landskapet. De döda träden står kvar och befolkas av insekter som lockar till sig fåglar som hackspettar och mesar.

Järpen trivs i Grönbo

Här i områdets flerskiktade skogar, med träd i olika åldrar och höjder, hittar järpen skydd undan rovfåglar. Här finns även gott om al, vars hängen är deras favoritmat under vintern. Till skillnad från de flesta fåglar lever järparna i par större delen av året, utom tiden för ruvning, kläckning och tills kycklingarna är flygga, det vill säga när de är redo att lämna boet.

Brukade bergslagsskogar

Grönbo rymmer många spår efter människors liv och arbete. Stenrösen visar var marken har varit odlad och är du observant ser du stenröjda vägar och rester efter kolbottnar. De berättar om den intensiva kolning som pågick i området ända in på 1930-talet. I kolmilor förvandlades virke till träkol som gick åt i stora mängder i traktens hyttor och bruk. Under denna tid grävdes många diken i skogen för att få fram mer virke. Dikena grävdes för hand men gav inte stora resultat. Sverkestaåns stränder användes fram till och med 1800-talet som ängsmark och själva ån var fram till 1934 allmän flottled.

Internationellt värdefullt Ramsarområde

Sverige har utsett området kring Getapulien-Grönbo som ett Ramsarområde. Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal med syfte att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de mest värdefulla våtmark- och vattenmiljöerna i landet som Ramsarområden och se till att de bevaras.

Brand som naturvårdsskötsel

Förr var skogsbränder en vanlig företeelse i våra skogar, här och var i reservatet hittar du spår på gamla tallar efter äldre skogsbränder. Brand är en nödvändighet för ett stort antal växter och djur, som genom årtusenden har anpassat sig till den livsmiljö som branden för med sig. För att gynna och bevara områdets brandgynnade arter genomför Länsstyrelsen kontrollerade naturvårdsbränningar i naturreservatet.

Aktuella naturvårdsbränningar

Under april-augusti 2024 planeras en naturvårdsbränning i naturreservatets östra del. Bränningsområdet omfattar 52 ektar och utgörs av en skog-myrmosaik med i huvudsak barrblandskog på moränmark i ganska flack terräng med inslag av svagt kuperad mark.

Bränningsplan Grönbo med karta Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Life2Taiga

Under åren 2022-2028 ingår delar av området i ett projekt med naturvårdsbränning i fokus, Life2Taiga.

Mer information om projektet LIFE2Taiga

Tillgänglighet

Det finns inga markerade leder i reservatet. En rastplats med eldplats finns vid Sverkestaån strax väster om parkeringen.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för vägen fram till Hålldammen,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller om- kullfallna träd och buskar,
 • elda annat än medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla på markerade vandringsleder,
 • rida på markerade vandringsleder,
 • märka upp eller anvisa nya leder i terrängen eller på karta,
 • medvetet störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd arrangera idrottstävling, läger eller liknande,
 • ställa upp husvagn eller husbil över natt annat än längs Hålldammsvägen och inte mer än en natt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 1992, ändrat 2022

Areal: 490 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240032 Grönbo

Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet Getapulien-Grönbo (ramsar.org) Länk till annan webbplats.

Beslut bildande av naturreservatet Grönbo Pdf, 649.6 kB.

Skötselplan naturreservatet Grönbo Pdf, 751 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240032 Grönbo (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Lindesberg till rastplats vid Sverkestaån: kör österut på Köpingsvägen 859. Efter ca en mil vid Kåfalla, sväng vänster mot Rambsberg. Tag vänster igen efter 600 m (väg 847) och forsätt 1 km och tag höger vid skylt mot Grönbo, där du tar Sundbobruksvägen norrut. Vid Sundbobruk, håll höger in på Hålldamsvägen. Efter ca 800 m är du framme vid parkering och rastplats. Ytterligare en parkering finns öster om Grönbo vid Sjöfallsberget längs Iskarbovägen.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, paddling grön, ridning, cyklin, tältning gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss