Skärjenöarna

Skogsparti vid strandkant

Naturreservatet Skärjenöarna består av strandnära gammelskog samt några små öar i sjön Skärjens västra del. Det fuktiga klimatet och tillgången på gamla träd skapar finfina livsmiljöer för en rad sällsynta lavar, svampar och mossor.

Strandskog på gamla isälvsavlagringar

Naturreservatet Skärjenöarnas främsta naturvärden hör i grunden samman med de isälvsavlagringar som bildar hela västra sjöstranden av sjön Skärjen. Sandavlagringarna gör sig påminda inte minst genom hedartad talldominerad skog med inblandning av uppenbart senvuxen gran, någon vårtbjörk, asp och klibbal. Den talldominerade skogen på de torra sandmarkerna vid fastmarksholmar längs sjöstranden, uppträder i en småskalig mosaik omväxlande med grunda mossar och sumpskogar av främst mager skvattramtallsumpskog. I mosaiken finns också en liten tjärn belägen, Ljusmosstjärnen. Vid de södra strandomgivningarna intill Orrön och Ljusön blir också förekomsten av björk i tallsumpskogen iögonfallande. Björken dominerar till och med i vissa partier och påträffas där stående i buketter. Förmodligen är just denna ovanligt rika björkförekomst brandinitierad efter en väl avgränsad mindre skogsbrand på 1970-talet.

Fukt och gamla träd

Stora delar av reservatets skog har under en följd av år lämnats för fri utveckling och börjar i sin struktur vara naturskogslik, med många gamla träd, olikåldrighet i trädbeståndet, döende och döda stående samt liggande träd. Det sjönära läget jämte det stora inslaget av våtmarker skapar ett fuktigt klimat som får inte minst många lavar och mossor att trivas. Hänglavar finns det gott om på träden, bland annat garnlav. Bohål av tretåig hackspett visar på den rikliga tillgången av äldre senvuxna granindivider som sakta bryts ned av inte minst insekter.

Kornas gamla ö

Koön har en egen avvikande skogshistoria som av allt att döma har att göra med det isolerade läget i forna tider eftersom ön sommar som vinter helt omgavs av starkt strömmande vatten. Benämningen Koön liksom den i Skärjen närbelägna Killingön påvisar av allt att döma att de vattenomgärdade landområdena under sommarhalvåret i forna tider haft betydelse som skogsbetesmarker.

Öarnas fåglar

De grunda sandbottnarna längs västra sjökanten av Skärjen hyser typisk och representativ strandpryl-notblomster-vegetation. Den lilla ögruppen utanför strandområdet är en fin häckmiljö för bland annat fiskmås och lärkfalk. Vid Orrholmen finns även den sista spelplatsen i trakten av orre ute i en sjö vilket förr var ett vanligt fenomen på sjöisarna runt någon uppstickande stenhäll eller mindre holme. Under vintrar och vårvintrar kan fortfarande ett mycket stort antal orrar samlas på sjöisen omkring och strax utanför Orrön.

Tillgänglighet

Skärjenöarna hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller om kullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar och anvisade cykelleder,
 • medvetet störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Hällefors och Nora

Beslutsår: 2021

Areal: 84,4 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Skärjenöarna Pdf, 1.1 MB.

Skötselplan naturreservatet Skärjenöarna Pdf, 1.2 MB.

Hitta hit

30 km norr om Karlskoga, strax öster om Rockesholm.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss