Genstigsbrännan

Stubbe med brandspår framför stora stenblock i tallskog

Brandstubbe och blocksamling i Genstigsbrännan. Foto: Kjell Store

I naturreservatet Genstigsbrännan hittar du en variationsrik gammelskog. Terrängen är småkuperad och blockrik, med träd i olika åldrar. Skogen rymmer öppna och slutna miljöer om vartannat. Här finns ovanliga lavar, svampar, mossor och djur, arter som inte kan leva i våra vanliga modernt brukade produktionsskogar.

Lokar och skogsbränder

Välkommen ut på en spännande och upplevelserik promenad. Här och var stöter du på kärr och myrar, småtjärnar och lokar. En lok är en tydlig, ofta rund, sänka som tidvis är vattenfylld. Dess vattennivå följer grundvattnet och kan ändras på kort tid. Håll även utkik efter brandljud. Så kallas nämligen såren som bildas på stubbar och trädstammar vid skogsbränder. Stora delar av skogen här brann ner för cirka 150 år sedan. Många tallar överlevde branden och finns ännu kvar. Därefter har det varit ytterligare minst en skogsbrand i området.

Djur och växter som trivs i gammal skog

Skogen i Genstigsbrännan är skonad från storskaligt skogsbruk. I området finns många gamla träd men också många döda träd. Gransotdyna, gränsticka och ullticka är exempel på svampar som växer på omkullfallna döda gran- eller tallstammar. Har du tur kan du få se tretåig hackspett, slaguggla och tjäder. Tretåig hackspett är beroende av döda eller döende träd där den hittar en stor del av sin föda i form av barkborrar. Några exempel på sällsynta lavar som påträffats i reservatet är skuggblåslav, broktagel och norsk näverlav. Leta efter dem på stenblock med tvära sidor i fuktiga lägen.

Spår efter koltillverkning

Här och var finns spår efter tillverkning av träkol. Kolning var en viktig inkomstkälla för traktens torpare. Det färdiga kolet användes för att tillverka järn i hyttorna. Runt omkring här i skogen finns spår efter kolbottnar, där kolmilor en gång stått. Intill finns oftast en kolarkoja, där de som vaktade milan sov och lagade sin mat.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • samla in mossor, lavar, vedlevande svampar samt insekter eller andra
  ryggradslösa djur,
 • göra upp eld,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
  buskar,
 • anordna snitslade spår

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg
Bildat år: 2002
Areal: 144 hektar
Markägare: Naturvårdsverket och Boliden AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Genstigsbrännan Pdf, 2.3 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, paddling och tält grön