Lidetorpsmon

Grova tallstammar på blåbärsristäckt mark, i bagrunden granar och enstaka mindre lövträd

Lidetorpsmon. Foto: Eva Ekholm-Pehrson

Naturreservatet Lidetorpsmon är en del av en rullstensås, Lokaåsen, vilken bildades vid slutet av den senaste istiden. Den är här hög och mäktig med relativt flackt sluttande östsida och betydligt brantare västsida. Uppe på höjden finns en av Sveriges största, djupa och torra dödisgropar Djupa hålet. sig. En markerad stig leder genom området. Där finns också två rastplatser.

Spår från istiden

Naturreservatet består i huvudsak av Lidetorpsmon, en 40 m hög friliggande isälvsavlagring inom Lokaåsen. Uppe på höjden finns en 46 meter djup, helt torr dödisgrop – Djupa hålet. Lidetorpsmon är en särpräglad isälvsavlagring och Djupa hålet en av de djupaste och samtidigt torra dödisgropar i landet. I det första beslutet fanns inget skydd för skogen men år 2018 hade tallskogen åldrats och blivit intressant även ur ett naturvårdsbiologiskt perspektiv. Genom ett kompletterande beslut skyddades nu även skogen inom naturreservatet.

Djupa hålet ─ en stor dödisgrop

Dödisgropen Djupa hålet Djupa hålet är en dödisgrop som bildades för 10 000 år sedan, då den senaste inlandsisen började smälta vid våra trakter. Isens kant låg länge stilla här i trakterna kring Lidetorpsmon. Stora mängde lera, sand, grus och sten forsade fram ur isälvarna. Vid mynningen där isälven mötte havet, sorterades isälvsmaterialet. Det grövsta materialet sjönk till bottnen närmast iskanten och det finare och lättare material fördes en bit längre ut i havet. Djupa hålet bildades genom att ett stort isberg fastnade just här och bäddades in i det framrusande isälvssedimentet. När isen smälte bildades en 46 meter djup grop med branta sidor. De flesta dödisgropar är i dag sjöar, men Djupa hålet är helt torr.

Skogens skyddades i efterhand

Naturreservatet Lidetorpsmon bildades 1970 för att skydda områdets geologiska värden och erbjuda ett område för friluftsliv. Något skydd för avverkning av skogen fanns inte med i beslutet. Men skogen fick stå kvar och efter drygt 40 år visade det sig att tallskogen hade blivit intressant även utifrån sina naturvärden. Därför togs ett nytt beslut år 2018, där även skogen skyddades.

Snart en riktig gammelskog

Skogen i reservatet domineras av barrträd, främst tall i de södra och centrala delarna, och i norra delen mest gran. Enstaka lärkträd förekommer också. Delar av reservatets skog har under många år lämnats brukade och börjar i sin struktur närma sig naturskogens, med många gamla träd, träd i olika åldrar såväl som döende och döda träd. I Djupa hålet är den glesa gamla tallskogen högrest och grov. Inom reservatet finns flera spännande svampar, som blomkålssvamp, tallriska och olika spindelskivlingar. Bland växterna hittar vi bland annat knärot, grönpyrola, svinrot, backvial och kattfot. Området är även hemvist för ett flertal hotade och sällsynta skogsfåglar som större och mindre korsnäbb, gröngöling, orre, nattskärra, morkulla, korp, nötkråka och sparvuggla.

Naturvårdsbränning

Naturvårdsbränning kommer att genomföras i reservatet som en skötselåtgärd för att gynna den öppna tallskogens naturvärden. Bland annat hoppas vi att den sällsynta mosippan hittar tillbaka till området.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
 • tälta eller uppställa husvagn
 • cykla eller köra motordrivet fordon annat än på vägar
 • parkera annat än på iordningställda parkeringsplatser
 • skräpa ned
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller
  omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved på anvisade platser,
 • skada vegetationen t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs,
  örter, mossor eller lavar och svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch,
  eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling
  eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka blommor, bär och matsvamp för eget behov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Hitta hit

Lidetorpsmon ligger längs väg 243 halvvägs mellan Degerfors och Åtorp. Skyltat från vägen.

Degerfors kommun sköter reservatet

Naturreservatet Lidetorpsmon förvaltas av Degerfors kommun. Det innebär att det är kommunen som sköter anordningar som stigar m m i naturreservatet.

Kontakta Degerfors kommun,
telefon: 0586 - 481 00

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Degerfors kommun sköter reservatet

E-post till Degerfors kommun

Telefon 0586-481 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss