Flatlandsmossen

Mosskläd mark i granskog

Flatlandsmossen. Foto: Lars Jansson

Naturreservatet Flatlandsmossen bjuder på varierande natur med både torra hällmarker, sprickdalar, branta klippväggar och en mosaik av fuktiga marker. I våra dagar verkar naturen vara orörd och enslig men gamla stubbar, övervuxna kolbottnar och torpet Villingskullens jordbruksmarker minner om gamla tiders vedermödor.

Sumpiga sprickdalar

I norra delen av reservatet finns blockrika sprickdalar med lodräta klippväggar medan det uppe på bergåsarna växer gammal barrskog på torra hällmarker. Längre söderut tar själva Flatlandsmossen vid. I sprickdalarna är skogen delvis sumpig och det råder hög luftfuktighet. Från de gamla granarna hänger härvor av garnlav som skapar en trolsk stämning. Garnlav är en gulgrå hänglav med trassligt växtsätt som i gynnsamma fall kan bli meterlång. Här och där finns döda stående eller omkullfallna träd s k lågor. På stammarna växer olika vedlevande svampar. Köttickan bryter ner döda granar och trivs där granskogen är riktigt gammal och har konstant hög luftfuktighet.

Trivs i gamla skogar

De gamla träden lockar också till sig hackspettar som den tretåiga – här är det lätt att hitta föda och hacka ut bohål. En blomma som är typisk för gamla skogar är den lilla orkidén knärot. Trots att den hör till Sveriges vanligaste orkidéer förbises den lätt. Undersöker man den på närmare håll syns det att de små blommorna är håriga och sitter i ett vridet ax.

Mossen

I södra delen av reservatet tar själva Flatlandsmossen vid med en mosaik av myrmarker och fastmarksholmar med äldre tallskog. Kring mossen finner man reservatets äldsta tallar, men även en del äldre gran. Mossen är i stort sett opåverkad av människors ingrepp och har inte förändrat utseende nämnvärt – här ser du en uråldrig naturtyp.

Tillgänglighet

Flatlandsmossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock inte fridlysta arter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Karlskoga
Bildat år: 2009
Areal: 115 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Flatlandsmossen Pdf, 1.6 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön. Rida, cykla, tälta gul